ขยันหรือเรียน-วินัย-คุณธรรม 3 คำฮิต ใช้บ่อยในคำขวัญวันเด็ก

ผอ.สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว เผย คำว่า ขยันหรือเรียน – วินัย – คุณธรรม เป็นคำที่ใช้บ่อยในคำขวัญวันเด็กมากที่สุด ชี้เป็นเพียงแค่วาทกรรมที่ไม่เคยทำจริง

นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว เปิดเผยถึงสถิติของคำขวัญวันเด็กตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันว่า ตั้งแต่ พ.ศ. 2498 เป็นต้นมา วันเด็กของไทยมีการนำเสนอคำขวัญทั้งหมด 51 คำขวัญ โดยคำขวัญวันเด็ก สามารถแบ่งแนวทางได้ตามยุคตามสมัยดังนี้

พ.ศ. 2490-2516 เป็นยุคอำนาจนิยม แนวทางของคำขวัญจะเน้นไปในเรื่องของการตระหนักหน้าที่ความเป็นเด็ก เช่น ความขยัน การมีระเบียบวินัย มีความรักชาติ เป็นต้น

พ.ศ. 2516-2519 เป็นยุคกึ่งประชาธิปไตย แนวทางของคำขวัญจะเน้นให้เด็กมีความรัก ความสามัคคี และการมีวินัย เนื่องจากประเทศไทยในยุคนั้น เพิ่งผ่านเหตุการณ์นองเลือดเดือนตุลาคม

พ.ศ. 2520-2545 เป็นยุคประชาธิปไตยเต็มใบ แนวทางของคำขวัญจะเขียนเกี่ยวกับคุณสมบัติของเด็ก ๆ เช่น ประหยัด ซื่อสัตย์ ขยันเรียน เป็นต้น

พ.ศ. 2545-2550 ยุคประชาธิปไตยและเทคโนโลยี แนวทางของคำขวัญจะเน้นในเรื่องของการก้าวทันเทคโนโลยี โดยต้องมีความคิดสร้างสรรค์ การแก้แสดงออก และใฝ่หาความรู้ด้วยตนเอง

พ.ศ. 2550-2551 ยุคปฏิวัติการเปลี่ยนแปลง แนวทางคำขวัญจะเน้นไปในเรื่องความสามัคคี คุณธรรม และเศรษฐกิจพอเพียง

พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน ยุคปัจจุบัน แนวทางของคำขวัญจะเน้นการมีจิตสาธารณะ มีความคิดสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี

สำหรับคำที่ใช้บ่อยที่สุดในคำขวัญวันเด็ก คือ ขยันหรือเรียน จำนวน 33 ครั้ง วินัย จำนวน 16 ครั้ง คุณธรรม จริยธรรม จำนวน 16 ครั้ง 

คำที่ใช้น้อยที่สุดในคำขวัญวันเด็ก คือ ความสุข จำนวน 1 ครั้ง พอเพียง จำนวน 1 ครั้ง จิตสาธารณะ จำนวน 2 ครั้ง

อย่างไรก็ตาม จากการพิจารณาคำที่มาใช้ทั้งหมดเหล่านี้ นพ.สุริยเดว ได้ให้ความเห็นว่า คำขวัญวันเด็กเป็นความคาดหวังของผู้ใหญ่ที่ต้องการให้เด็กเป็นตามยุคตามสมัยเพียงเท่านั้น เรียกได้ว่าเป็นเพียงวาทกรรมประจำปีที่มอบให้ แต่ไม่มีการจัดการอย่างเป็นรูปธรรมในความฝันของผู้ใหญ่ที่อยากให้เด็กเป็น

นอกจากนี้ นพ.สุริยเดว กล่าวอีกว่า ยังมีงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่ง แสดงให้เห็นว่า ของขวัญที่เด็กไทยต้องการมากที่สุดคือ ความสุข ความรัก และการเห็นคุณค่า ส่วนสิ่งที่เด็กอยากได้จากผู้ใหญ่ คือ มีพื้นที่กิจกรรมระหว่างกัน โดยมติสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2554-2555 เด็กเสนอให้รัฐบาลจัดเดือนแห่งเด็ก เยาวชน และครอบครัว ในช่วงปิดเทอมหลักของทุกปีตลอดทั้งเดือน มากกว่าการจัดกิจกรรมวันเด็กเพียงวันเดียว

พร้อมกันนี้ นพ.สุริยเดว ยังกล่าวว่า  คุณภาพของเด็กไทยปัจจุบันอยู่บนความเสี่ยงต่างๆ เช่น ไอคิวต่ำลง เด็กออกจากระบบการศึกษามากขึ้น ครอบครัวขาดความอบอุ่น ทำให้เด็กต้องหันไปพึ่งความสุขจากภายนอกแทน อย่างการเล่นเกม 2,500 บาทต่อเดือน, การดูทีวี 3-5 ชั่วโมงต่อวัน ค่าโทรศัพท์ 500 บาทต่อวัน เป็นต้น ทั้งหมดมันเกิดขึ้นมาจากความเครียดจากการเรียนถึงร้อยละ 66.99, เด็กรู้สึกเบื่ออย่างต่อเนื่องในทุกๆ วันของการเรียน ร้อยละ 29 เป็นต้น

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

 

Shares:
QR Code :
QR Code