ขนข้าวพะเยา แลกปลาพังงา ต้านภัยโควิด-19

ที่มา : เว็บไซต์บ้านเมืองออนไลน์


ขนข้าวพะเยา แลกปลาพังงา ต้านภัยโควิด-19 thaihealth


แฟ้มภาพ


กองทัพอากาศ ช่วยบรรเทาปัญหาโควิด-19 โดยขนส่งผลผลิตทางการเกษตร  เพื่อนำมาแลกเปลี่ยนกันระหว่างจังหวัดพังงาและจังหวัดพะเยา ภายใต้แนวคิด ทัพฟ้ามาประชิด ช่วยธุรกิจเพื่อสังคม เปลี่ยนสินค้าเกษตร


พลอากาศโท ธนศักดิ์ เมตะนันท์ รองเสนาธิการทหารอากาศ เป็นหัวหน้าคณะนำสินค้าเกษตรของเกษตรกรชาวจังหวัดพะเยา ไปแลกเปลี่ยนกับสินค้าเกษตรของเกษตรกรชาวจังหวัดพังงา ณ สนามบินนานาชาติภูเก็ต ตามโครงการทัพฟ้าช่วยไทย ต้านภัยโควิด-19 ภายใต้แนวคิด “ทัพฟ้ามาประชิด ช่วยธุรกิจเพื่อสังคม (AIR OPERATION FOR SOCIAL ENTERPRISE) ขนข้าว แลกปลา เปลี่ยนสินค้าเกษตร”


โดยมี นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายโชตินรินทร์ เกิดสม รอง ผวจ.พังงา นางกันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน์ สส.พังงา นายบำรุง ปิยนามวาณิช นายก อบจ.พังงา ร.ต.ธานี ช่วงชู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วม


นายจำเริญ กล่าวว่า การแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตรในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างจังหวัดพังงา และจังหวัดพะเยา โดยนำสินค้าเกษตรของสมาชิกสหกรณ์ในจังหวัดพังงา สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.พังงา จำกัด ได้แก่ ปลาฉิ้งฉ้าง กะปิ และมังคุด ปริมาณรวม 3.48 ตัน มูลค่า 226,200 บาท


แลกเปลี่ยนกับสินค้าเกษตรของจังหวัดพะเยา โดย สหกรณ์การเกษตรบ้านร่องส้าน จำกัด ได้แก่ ข้าวสาร และมะม่วง ปริมาณรวม 10 ตัน มูลค่า 239,000 บาท ซึ่งการแลกเปลี่ยนสินค้าในครั้งนี้ เป็นการนำกลไกสหกรณ์เข้ามาช่วยบริหารจัดการ ตามหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์ มุ่งเน้นการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และนำการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจระหว่างสหกรณ์มาดำเนินการ


พลอากาศโท ธนศักดิ์ กล่าวว่า กองทัพอากาศเข้าไปช่วยเชื่อมโยง ด้านการขนส่งแลกเปลี่ยนสินค้า ให้เป็นโครงการนำร่อง โดยใช้ชั่วโมงฝึกบินของเครื่องบิน C-130 ซึ่งนักบินต้องทำการฝึกบินอยู่แล้ว มาใช้ให้เกิดคุณค่าอย่างสูงสุดต่อทุกฝ่าย คือนักบินของกองทัพอากาศก็จะได้ทำการฝึกบินลำเลียงในสภาวะจริง เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ และประชาชนก็จะได้รับความช่วยเหลือในการแลกเปลี่ยนสินค้า


โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวิกฤตการณ์โควิด-19 ซึ่งนอกจากจะเป็นการตอบสนองต่อนโยบายของกระทรวงกลาโหม ในการช่วยระบายผลผลิตทางการเกษตรที่ล้นตลาดให้แก่เกษตรกรแล้ว ยังนับเป็นโครงการนำร่อง และเป็นจุดเริ่มต้นให้ภาคส่วนอื่นๆ นำไปขยายผลหาแนวทางช่วยเหลือประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code