ก.แรงงาน เปิดติวคนครัวบนเรือ

ที่มา :  สปริงนิวส์


ก.แรงงาน เปิดติวคนครัวบนเรือ เฉพาะกทม.  thaihealth


แฟ้มภาพ


ก.แรงงาน เปิดติวคนครัวบนเรือ เฉพาะกทม. เปิดรับสมัครแล้ว!! สนใจโทรสายด่วน 1506 กด 4


นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากการที่พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้กำชับให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จัดฝึกอบรมในหลักสูตรการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ (Food and Catering) ให้แก่คนครัวบนเรือ เพื่อให้ปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานในกิจการทางทะเล ค.ศ.2006 ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ที่กำหนดให้คนครัวบนเรือต้องผ่านการฝึกอบรมจากหน่วยงานที่ได้รับการรับรองอย่างเช่น กพร. และสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงแรงงานด้านการยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน เพิ่มขีดความสามารถของแรงงานไทยที่ไปทำงานต่างประเทศ มีรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว นำรายได้ส่งกลับประเทศนั้น นายสุทธิ กล่าวต่อไปว่า กพร. ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.) และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (สนพ.) ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างหวัดดำเนินการฝึกอบรม ซึ่งขณะนี้มีกำหนดโปรแกรมการฝึกอบรมในช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคมนี้ออกมาแล้ว เช่น สพร. 13 กรุงเทพมหานคร เปิดฝึกระหว่างวันที่ 18-23 มิถุนายน 2561 23-28 กรกฎาคม 2561 และ 20-25 สิงหาคม 2561 จะดำเนินการโดยสำนักงานวิทยาลัยการแรงงาน สพร. 13 กรุงเทพมหานคร และสพร. 7 อุบลราชธานี เปิดฝึกอบรมในช่วงเดือนกรกฎาคม2561นี้“ใช้ระยะเวลาการฝึกอบรม 42 ชั่วโมง จะฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ภายใต้หัวข้อความปลอดภัยและสุขภาพในการปฏิบัติงาน สุขลักษณะส่วนบุคคลและอาหาร ทักษะการประกอบอาหาร การป้องกันโรคอาหารเป็นพิษ โภชนาการและสุขภาพ การจัดการและการควบคุมดูแลครัว การจัดการของเสียงในครัว มุมมองด้านศาสนาและวัฒนธรรม การวัดและประเมินผล เป็นต้น


ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี จบการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.3 หรือเทียบเท่า หรือมีประสบการณ์การทำงานบนเรือเดินทะเลไม่น้อยกว่า 6 เดือน ในช่วงเวลา 5 ปี ก่อนเข้ารับการฝึกอบรม หรือสำเร็จการศึกษาด้านคหกรรมศาสตร์ อาหารและโภชนาการ หรือวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ หรือมีประสบการณ์ฝึกอบรมการประกอบอาหารไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง หรือมีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับการประกอบอาหารไม่น้อยกว่า 1 ปี สนใจเข้ารับการฝึกอบรม สามารถสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1506 กด 4 หรือสอบถามที่ กองสื่อสารองค์กร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 0 2245 4035” อธิบดีกพร.กล่าวในที่สุด

Shares:
QR Code :
QR Code