ก.แรงงาน ติวเข้ม หัวหน้างานมืออาชีพด้านยานยนต์และชิ้นส่วน

ที่มา : กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


ก.แรงงาน ติวเข้ม หัวหน้างานมืออาชีพด้านยานยนต์และชิ้นส่วน thaihealth


แฟ้มภาพ


กระทรวงแรงงาน ปรับเทรนด์ ติวหน้าหัวหน้างานมืออาชีพ ยกระดับการจัดการ พัฒนาอุตฯ ยานยนต์และชิ้นส่วน


หลังจากพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) ขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน 3A ของกระทรวงแรงงาน โดยเฉพาะด้านการยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพ (Super Worker) มีมาตรฐานฝีมือแรงงานรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) และทั่วประเทศ


นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่าล่าสุดสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA) เป็นศูนย์ Excellent Center ของกพร. ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อผลิตกำลังคนป้อนอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ในอนาคต ซึ่งเป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาหัวหน้างานมืออาชีพ (Super Blue Collar) รุ่นที่ 3 ให้กับหัวหน้างานสายการผลิตและพนักงานของสถานประกอบกิจการในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ จำนวน 30 คน เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ ความสามารถ ด้านการวิเคราะห์ การตัดสินใจ การแก้ปัญหาด้วยตนเอง ในการพัฒนาองค์กรต่อยอดด้านการผลิต ใช้ระยะเวลาการฝึกอบรม 138 ชั่วโมง ช่วงระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์- 14 พฤษภาคม 2562


นายสุทธิ กล่าวต่อไปว่าการฝึกอบรมในหลักสูตรนี้มุ่งเน้นหัวหน้างานเป็นบุคคลสำคัญให้สามารถเป็นผู้เข้าถึงควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานหรือในฝ่ายอย่างมีประสิทธิภาพสามารถบริหารจัดการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ กำหนดรายละเอียดในการฝึกอบรมเป็น 4 รายวิชา ได้แก่ การพัฒนาตนเองสำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ การพัฒนาหน่วยงานสำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ การพัฒนาตนเองเพื่อความเป็นเลิศด้านการผลิต และการเพิ่มพูนประสบการณ์สำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ จะได้เรียนรู้ตั้งแต่การวิเคราะห์บุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย ความรู้ ความสามารถของพนักงาน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาสั่งงานหรือมอบหมายงานอย่างเหมาะสม มีชิ้นงานที่ดีมีคุณภาพ ส่วนหัวข้ออื่นๆ ที่จะได้เรียนรู้ เช่น ทักษะพื้นฐานการผลิต การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ การบริหารจัดการ 5 ส.


"สถาบัน AHRDA เป็นต้นแบบของการยึดรูปแบบของแนวทางประชารัฐ มีการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ในการผลิตกำลังคนให้มีทักษะฝีมือ จึงมีหลักสูตรฝึกอบรมที่หลากหลายทั้งในด้านเทคโนโลยีชั้นสูง ยานยนต์และชิ้นส่วน โดยผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 หรือโทร 0 2315 3789" อธิบดีกพร.กล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code