ก.ค.นี้ จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุเขต กทม.

ที่มา : บางกอกทูเดย์


ก.ค.นี้ จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุเขต กทม. thaihealth


แฟ้มภาพ


กรมบัญชีกลางดีเดย์ กรกฎาคม 2561 จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุเขต กทม.


นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้เตรียมจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้แก่ผู้มีสิทธิในกรุงเทพมหานคร ผ่านระบบ บูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) ในเดือนกรกฎาคม 2561 นี้


สำหรับการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างกรมบัญชีกลาง กรุงเทพมหานคร และสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นหน่วยงานเจ้าของข้อมูลจะทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลของผู้มีสิทธิให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ที่กำหนด รวมถึงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลบุคคล เช่น ชื่อ สกุล ตรงกับเลขประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด การมีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครหรือไม่ การมีชีวิตอยู่หรือไม่ และกรมบัญชีกลางทำหน้าที่พัฒนาและดูแลระบบงาน ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและธนาคารต่างๆ เพื่อช่วยแก้ไขปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง มีความสมบูรณ์ ด้วยความรวดเร็ว และโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้ผู้มีสิทธิรับเงินโดยตรงตามข้อมูลที่มีการตรวจสอบสมบูรณ์แล้ว ที่ผ่านมา กรมบัญชีกลางได้จัดอบรมการใช้งานระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม สำหรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสำนักพัฒนาสังคม และสำนักงานเขต 50 เขต ในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อเตรียมความพร้อมในการจ่ายเงินเบี้ยผู้สูงอายุ


ผู้มีสิทธิที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานคร มีจำนวน 739,000 ราย แต่จากการตรวจสอบข้อมูล ผู้มีสิทธิพบว่ามีข้อมูลบางส่วนยังไม่สมบูรณ์ทำให้ไม่สามารถจ่ายเงินได้ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 โดยพบปัญหา เช่น รายชื่อไม่ปรากฏในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง มีรายชื่อที่อายุไม่ถึง 60 ปี เป็นผู้ขอรับเงินหนึ่งรายชื่อขอรับเงินมากกว่า 1 สำนักงานเขต เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารไม่ถูกต้อง เป็นต้น ดังนั้น หากผู้ที่เคยได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเดือนมิถุนายน 2561 แต่ ไม่ได้รับเงินในเดือนกรกฎาคม 2561 ขอให้ติดต่อสำนักงานเขตที่ตนมีทะเบียนบ้านอยู่ เพื่อแก้ไขปรับปรุงข้อมูลให้สมบูรณ์ และจะได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้โดยเร็ว

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ