กีฬาสภาฯ เดินหน้าสู่องค์กรต้นแบบสุขภาพดี

สภาฯ จับมือ สสส.ฟิตข้าราชการสภาฯ จับเต้นแอโรบิคเสริมแกร่งร่างกาย ลดอ้วน ลดโรค พร้อมกำหนด “วันจันทร์” เป็นวันกีฬาสภาฯ เปิดช่องทางให้คนสภามีพื้นที่ออกกำลังกาย เป็นเกราะคุ้มกันภาวะโรคเสี่ยง ชูสภาฯเป็นองค์กรต้นแบบสุขภาพดีทั่วหน้า

ที่รัฐสภา วันที่ 29 ก.ค.2556 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ “Healthy on Monday” ให้กับบุคคลากรในรัฐสภา โดยนำร่องด้วยการออกกำลังกายแบบแอโรบิค ให้กับกลุ่มผู้บริหาร สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ก่อนขยายผลไปยังข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐสภา ตลอดจนสื่อมวลชนประจำรัฐสภา เพื่อกระตุ้นเตือนให้ทุกคนตระหนักการมีสุขภาพที่ดี พร้อมกำหนดให้ทุกวันจันทร์ เป็นวันกีฬาสภาฯ โดยมีกลุ่มผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน

นายสุวิจักขณ์ นาควัชระชัย เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่าสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เล็งเห็นการมีสุขภาพที่ดีของบุคลากรในรัฐสภาเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งนอกจากจะทำให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงแล้ว ยังเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันจากภาวะโรคเสี่ยงต่างๆได้เป็นอย่างดี อันนำไปสู่การทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะมีการนำร่องจัดออกกำลังกายแบบแอโรบิคให้กับกลุ่มผู้บริหารก่อนขยายผลไปยังข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ตลอดจนสื่อมวลชนประจำรัฐสภาต่อไป

นายสุวิจักขณ์ กล่าวว่าการที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สนับสนุนวิทยากรภาคีเครือข่ายมาให้ความรู้ และแนะนำออกกำลังกาย ให้กับข้าราชการและเจ้าหน้ารัฐสภาถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากที่จะทำให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดี อันนำไปสู่การทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกันนี้จะกำหนดให้ทุกวันจันทร์ประจำสัปดาห์ เป็นวันกีฬาของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรด้วย ซึ่งมีเป้าหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐสภา ตลอดจนสื่อมวลชนมีสุขภาพที่แข็งแรงอย่างยั่งยืน

ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่าในนาม สสส.รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะให้กับคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของรัฐสภา ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจของ สสส. ที่ทำให้เกิดประโยชน์นำไปสู่การมีสุขภาพที่ดี เป็นการป้องกันปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆ อาทิ ความดัน เบาหวาน โรคหัวใจ ได้เป็นอย่างดี

“การที่ท่านเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้มีนโยบายกำหนดให้ “วันจันทร์” ของทุกสัปดาห์ เป็น      “วันกีฬาสภาฯ” ถือเป็นก้าวสำคัญในการเดินหน้าสู่การเป็นองค์กรต้นแบบในการสร้างเสริมสุขภาวะให้แก่หน่วยงานอื่นๆ ต่อไปด้วย ซึ่ง สสส.พร้อมสนับสนุนองค์ความรู้ รวมไปถึงวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการออกกำลังกายรูปแบบต่างๆตามทุกคนให้ความสนใจ”

ทพ.กฤษดา กล่าวว่าการออกกำลังกายรูปแบบแอโรบิค จะทำให้ร่างกายก็ได้รับประโยชน์ทุกส่วน รวมทั้งเกิดความเพลิดเพลิน และช่วยผ่อนคลายความตรึงเครียดที่คณะผู้บริหารฯตลอดจนข้าราชการสภาฯ ต้องทำงานหนักอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงเปิดสมัยประชุมสภาฯ ที่ต้องมีภาระงานเพิ่มขึ้นกว่าปกติ สสส.หวังเป็นอย่างยิ่งว่า กิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากจะกระตุ้นให้ทุกท่านตระหนักและหันมาดูแลสุขภาพที่ดีของตัวเองแล้ว ยังช่วยทำให้ทุกท่านห่างไกลจากภาวะโรคเสี่ยงต่างๆได้ และ สสส.พร้อมให้การสนับสนุนสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในการร่วมกันจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป้าหมายให้ทุกคนมีสุขภาวะที่ดีทุกด้านอย่างยั่งยืนต่อไป

 

 

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

Shares:
QR Code :
QR Code