กิจกรรม The Air We Share

AIR

เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2567 ที่บริเวณทางเดินเชื่อมสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สนามกีฬาแห่งชาติ ดร.ชาติวุฒิ วังวล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ปัญหาหมอกควัน (Haze) และฝุ่นละออง (Particulate matter) ที่ปนเปื้อนในอากาศ เป็นหนึ่งในปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สอดคล้องกับข้อมูลของสำนักงานสิ่งแวดล้อมยุโรป หรือ The European Economic Area (EEA) ที่ระบุว่า ฝุ่น PM2.5 เป็นอันตรายต่อมนุษย์ หากได้รับในปริมาณมากและเป็นเวลานานจะทำให้เกิดการระคายเคืองบริเวณเยื่อหุ้มปอด ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานของปอดลดลง เป็นสาเหตุอันดับ 2 รองจากบุหรี่ ที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งปอด ส่งผลให้ทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรกว่า 2 ล้านคน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=359072

Shares:
QR Code :
QR Code