กิจกรรม Money for first jobber‏

featured

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) ได้จัดกิจกรรม Workshop ทางการเงิน ที่จะทำให้ทุกท่านได้เรียนรู้วิธีใช้เงินทำงาน ซึ่งภายในกิจกรรมมีการ workshop 3 หัวข้อ ได้แก่ Smart consumer แนวคิดดีๆสำหรับการจัดการรายรับรายจ่ายในครัวเรือน,Smart saving & investment เคล็ดลับในการจัดสรรเงินออม และต่อยอดเงินออมให้กลายเป็นเงินลงทุน และ Smart borrowing : วิชาการเป็นหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เจ็บ ไม่จน และไม่มีหนี้ล้นพ้นตัว

ติดตามปฏิทินกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ในเดือนพฤษภาคม ได้ที่ http://goo.gl/SSaS9E

Shares:
QR Code :
QR Code