กิจกรรม Healthy Organization Day

HealthyOrganizationDay

เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2566 ที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ กรุงเทพฯ ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวในพิธีเปิดกิจกรรม Healthy Organization Day ว่า ในปี 2565 มีกลุ่มวัยทำงานไทยกว่า 39 ล้านคน มากกว่าครึ่งเป็นแรงงานในระบบ สสส. สานพลัง เครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ โดยเฉพาะกลุ่มวัยทำงานที่เป็นกำลังหลักในการดูแลกลุ่มวัยอื่นๆ ริเริ่มโครงการพัฒนาหลักสูตรอบรมผู้นำสุขภาพในสถานที่ทำงาน เพื่อป้องกัน NCDs ในประชาชนวัยทำงาน นำไปสู่การเกิดเครือข่ายองค์กรสุขภาพดีต้นแบบ 20 องค์กร เป็นพลังสำคัญร่วมขับเคลื่อนให้วัยทำงานสุขภาพดี ป้องกัน และลดการเกิดโรค NCDs สอดคล้องเป้าหมายการลดอัตราการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรค NCDs ลง 1 ใน 3 ในปี 2573 ที่ไทยตกลงไว้กับสหประชาชาติ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=325771

Shares:
QR Code :
QR Code