กิจกรรม “2554-2563 ทศวรรษแหงความปลอดภัยทางถนน

 

เด็กทุกคนสมควรไดเดินบนเสนทางที่ปลอดภัย ไมมีผูใหญคนไหนอยากเห็นเด็กๆ เจ็บและตายจากการถูกรถชน ภาครัฐใหความสําคัญกับความปลอดภัยผูเดินเทาแคไหน โดยเฉพาะกลุมเด็ก ผูพิการ คนชรา กทม. มีความคืบหนาอยางไรกับการจัดการทางเทาใหเพียงพอและปลอดภัย

safe kids thailand ศูนยวิจัยเพื่อสรางเสริมความปลอดภัยและปองกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร รพ.รามาธิบดี รวมกับ กรุงเทพมหานคร ศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. เครือขายความปลอดภัยทางถนน และสื่อมวลชน โดยการสนับสนุนจากองคการสหประชาชาติ และ fedex จัดกิจกรรม “2554-2563 ทศวรรษแหงความปลอดภัยทางถนน ขอเสนทางเดินปลอดภัยใหเด็กๆ ” วันที่ 10 พฤษภาคม 2556 ณ สวนสราญรมย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ เพื่อรณรงคทุกภาคสวนของสังคมใหตระหนักและเห็นความสําคัญของความปลอดภัยในการเดินเทาของเด็กๆ สอดรับกับนโยบายของ decade of action for road safety 2010–2020และกระตุนใหภาครัฐที่รับผิดชอบนโยบายความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย เกิดการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนน เนนกลุมเดินเทาที่เปนเด็ก และรวมถึงผูพิการและคนชรา

เด็กทุกคนสมควรไดเดินบนเสนทางที่ปลอดภัยไมมีพอแมคนไหนอยากเห็นลูกตัวเองตายจากการถูกรถชน ไมมีผูใหญคนไหนอยากเห็นเด็กๆ ตายจากการถูกรถชน แตจะมี “ผูใหญสักกี่คน ที่ชวยจะหยุดความสูญเสียอันใหญหลวงนี้”ในแตละป อุบัติเหตุทางถนน ไดคราชีวิตเด็กไปไมต่ำกวา 133,000 คน ในทุก 3 นาที จะมีเด็ก 1 คนตายจากอุบัติเหตุทางถนน กลุมเด็กเดินเทา เปนกลุมเสี่ยงสูงจากการถูกรถชนขณะเดินไปกลับบานและโรงเรียน ฟุตบาทหรือทางเทาในเมืองไทย มีไวขายของ มีไวใหรถมอเตอรไซคขับ ไมไดมีไวใหคนเดิน

ปญหาอุบัติเหตุทางถนนเปนปญหาสําคัญที่ทุกประเทศกําลังเผชิญอยูและแนวโนมมีผูเสียชีวิตและบาดเจ็บสูงขึ้น องคการอนามัยโลกระบุวาทุกปมีผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนประมาณ 1.3 ลานคน และในแตละปอุบัติเหตุทางถนนไดคราชีวิตเด็กไปไมต่ำกวา 133,000 คน จากสภาพปญหาดังกลาว องคการสหประชาชาติไดเรียกรองใหทุกประเทศใหความสําคัญกับเรื่องความปลอดภัยทางถนนตามกรอบ

ปฏิญญามอสโก จนนําไปสูการประกาศให ป ค.ศ.2011-2020 (พ.ศ. 2554-2563) เปนทศวรรษแหงการปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (decade of action for road safety) โดยมีเปาหมายลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของทั้งโลกถึงรอยละ50 ในปค.ศ. 2020(พ.ศ.2563) ซึ่งในป พ.ศ.2556 (ค.ศ.2013) นี้ องคการสหประชาชาติไดประกาศนโยบายเชิญชวนแตละประเทศจัดกิจกรรมรณรงคความปลอดภัยทางถนน ระหวางวันที่ 6-12 พฤษภาคม2556 ซึ่งปนี้ไดเนนไปที่ “ความปลอดภัยผูเดินเทา”

สถานการณปญหาอุบัติเหตุจราจรในประเทศไทย พบเด็กเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรใน 12 ปที่ผานมา (2543-2554) จํานวน 7,836 คน เฉพาะในป 2554 มีจํานวนรวมทั้งประเทศเทากับ 614 ราย กลุมเด็กเดินเทาจัดเปนกลุมเสี่ยงสูงจากการถูกรถชนขณะเดินไปกลับบานและโรงเรียน พบการตาย 15.71 %( ประมาณการ 96 ราย) ในขณะที่อัตราการบาดเจ็บ 11.21 %( ประมาณการ 2063 ราย)

บนเสนทางที่เด็กตองเดินไปโรงเรียนหรือไปตามที่ตางๆ พบวามีความเสี่ยง เชน สภาพถนน ทางเทา และเครื่องอํานวยความปลอดภัยสําหรับผูเดินเทา ไมเอื้ออํานวยใหเด็กเดินและขามถนนอยางปลอดภัย, มีบุคคลเสี่ยงเชน ขี้เหลา เมายา จี้ปลน และสุนัขจรจัดในระหวางทางที่เด็กเดิน และความเสี่ยงดานพฤติกรรมเชน ผูใหญมักประเมินความสามารถของเด็กสูงเกินไป เด็กอายุต่ำกวา 10 ป ยังขาดความชํานาญและความสามารถในการใชรถใชถนนอยางปลอดภัย, เด็กๆ อาจจะทําอะไรที่เราคาดไมถึง เชน อยูๆ ก็วิ่งออกมาบนถนน วิ่งออกมาจากดานหลังรถที่จอดอยูขางทาง ฯลฯ

เด็กทุกคนควรไดเดินบนเสนทางที่ปลอดภัย และไมมีผูใหญคนไหนอยากเห็นเด็กๆ เจ็บและตายจากการถูกรถชน จึงเปนที่มาของการจัดกิจกรรม “2554-2563 ทศวรรษแหงความปลอดภัยทางถนน ขอเสนทางเดินปลอดภัยใหเด็กๆ” เพื่อรณรงคทุกภาคสวนของสังคมใหตระหนักและเห็นความสําคัญของความปลอดภัยในการเดินเทาของเด็กๆ สอดรับกับนโยบายของ decade of action for road safety 2010–2020และกระตุนใหภาครัฐที่รับผิดชอบนโยบายความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย เกิดการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนน เนนกลุมเดินเทาที่เปนเด็ก และรวมถึงผูพิการและคนชรา

 

 

ที่มา : ศูนยวิจัยเพื่อสรางเสริมความปลอดภัยและปองกันการบาดเจ็บในเด็ก 

Shares:
QR Code :
QR Code