กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค จ.ลำปาง

featured

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค จ.ลำปาง “ย่อโลกวิทยาศาสตร์สุขภาพให้ถึงมือชุมชน” โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหารจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เข้าร่วมแลกเปลี่ยนบทเรียนการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค ตามพันธกิจของ สสส. ในการจุดประกาย กระตุ้น สาน และเสริมพลังบุคคล และองค์กรทุกภาคส่วน ให้มีขีดความสามารถและสร้างสรรค์ระบบสังคมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2Z7pOyk

Shares:
QR Code :
QR Code