กิจกรรมอบรมนพลักษณ์เพื่อพัฒนาสุขภาวะทางจิตตปัญญา

ที่มา : แฟนเพจสมาคมนักเขียนบทละครโทรทัศน์


ภาพประกอบจากแฟนเพจสมาคมนักเขียนบทละครโทรทัศน์


กิจกรรมอบรมนพลักษณ์เพื่อพัฒนาสุขภาวะทางจิตตปัญญา thaihealth


สสส. จัดอบรม "นพลักษณ์เพื่อพัฒนาสุขภาวะทางจิตตปัญญา"


วันที่ 3-4 มิถุนายน 2562 สมาชิกสมาคมนักเขียนบทละครโทรทัศน์ 13 ท่าน ร่วมกิจกรรมอบรมนพลักษณ์เพื่อพัฒนาสุขภาวะทางจิตตปัญญา จัดโดยสมาคมนักเขียนบทละครโทรทัศน์ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) นำทีมกระบวนกรโดย คุณอัญชลี อุชชิน


เป็นการอบรมที่ช่วยเปิดโลกทัศน์ "เพื่อรู้จักตนเอง เข้าใจผู้อื่น และสร้างสันติสุขในใจ"   นักเขียนบทละครโทรทัศน์สามารถนำแนวคิดจากการอบรมไปพัฒนาด้านการสร้างตัวละครอย่างเข้าใจที่มาในแรงขับและแนวคิดได้ลึกซึ้งขึ้น


บรรยากาศการฝึกอบรม นอกจากจะได้ความรู้และความสนุกแล้ว ผู้เข้าอบรม ยังได้ทำความรู้จักกันด้วยใจที่เป็นกลาง ปราศจากอคติและการตัดสินผู้อื่น จึงเกิดความผูกพันกลมเกลียวกันอย่างน่าประทับใจ

Shares:
QR Code :
QR Code