กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะทำงานภาคและประชาคมจังหวัด

ที่มา : เว็บไซต์ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง


ภาพประกอบจากเว็บไซต์ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง


กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะทำงานภาคและประชาคมจังหวัด thaihealth


ภาคใต้ตอนล่าง ร่วมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะทำงานภาคและประชาคมจังหวัด


วันที่ 28-30 สิงหาคม 2560 คณะทำงานศูนย์ภาคฯ คณะทำงานประชาคมจังหวัด และแกนนำชุมชนรูปธรรมภาคใต้ตอนล่าง ร่วมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะทำงานภาคและประชาคมจังหวัด กรณีศึกษา ชุมชนบ้านประชาเสรี หมู่ที่ 11 ตำบลเขาค่าย อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยมีประเด็นการดูงานครั้งนี้ 6 ประเด็นดังนี้


1.ลักษณะการทำงานไปสู่ยุทธศาสตร์อำเภอได้ทำได้อย่างไร


2.เส้นทางความสำเร็จสู่ “ชุมชนต้นแบบและความเข้มแข็ง”ได้อย่างไร


3.กระบวนการสร้างความร่วมมือในชุมชน ทำอย่างไร


4.การเสริมสร้างกำลังใจและการสร้างความยั่งยืนชุมชน


5.เส้นทางสู่การประกาศชัยของชุมชน อย่างไร


6.ศึกษากรณีการตั้งกลุ่ม การรวมกลุ่มชมรมศึกษากรณีกลุ่มต่างๆบ้านครีวง อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช


ทั้งนี้การเรียนรู้โดยการดูงานครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน ผ่านชุมชนแบบอย่าง แล้วนำกลับประยุกต์ใช้กับชุมชนตัวเองได้ และการศึกษา ชมรม เพื่อรองรับกิจกรรมการตั้งชมรมคนหัวใจหินที่จะจัดตั้งชมรมในชุมชนรูปธรรมในอนาคตอันใกล้

Shares:
QR Code :
QR Code