กิจกรรมทางกาย…คืออะไร?

ที่มา : ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย – TPAK

แฟ้มภาพ

                    กิจกรรมทางกาย หมายถึง การเคลื่อนไหวร่างกายในอิริยาบถต่าง ๆ ที่ใช้กล้ามเนื้อโครงร่างอันก่อนให้เกิดการใช้ และเผาผลาญพลังงานของร่างกาย

1. กิจกรรมทางกายในการทำงาน  ที่ครอบคลุมถึงการทำงานต่าง ๆ ทั้งที่ได้รับหรือไม่ได้รับค่าจ้าง การศึกษา/ฝึกอบรม งานบ้าน กิจกรรมในครัวเรือน การทำงานเกษตรกรรม การเพาะปลูกและเก็บเกี่ยว หรือการประมงเป็นต้น

2. กิจกรรมทางกายในการเดินทางจากที่หนึ่ง ไปยังอีกที่หนึ่ง ด้วยการเดิน หรือปั่นจักรยานเพื่อการสัญจร เช่น การเดินทางเพื่อไปทำงาน การเดินทางไปจับจ่ายใช้สอย/ซื้อเครื่องใช้ต่าง ๆ ไปตลาด ไปทำบุญ หรือไปศาสนสถาน เป็นต้น

3. กิจกรรมทางกายเพื่อนันทนาการ หรือกิจกรรมยามว่าง เช่น การออกกำลังกาย และเล่นกีฬาประเภทต่าง ๆ ฟิตเนส การเต้นรำ และกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมยามว่างเพื่อการผ่อนคลายที่ปฎิบัติในเวลาว่างจากการทำงาน

Shares:
QR Code :
QR Code