กำหนดมาตรฐาน ความปลอดภัยรถพยาบาล

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข 


กำหนดมาตรฐาน ความปลอดภัยรถพยาบาล thaihealth


แฟ้มภาพ


กระทรวงสาธารณสุข  หารือหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ร่วมกำหนดมาตรฐานรถพยาบาลขณะส่งต่อ สร้างระบบความปลอดภัย ทั้งด้านโครงสร้างรถพยาบาล พนักงานขับรถ บุคลากรการแพทย์ ระบบสอบสวนและตอบสนองหลังเกิดอุบัติเหตุ


นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยรถพยาบาลมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขณะส่งต่อมีความปลอดภัย ลดความสูญเสีย ได้ตั้งคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานรถพยาบาล กระบวนการปฏิบัติงานเพื่อส่งต่อผู้ป่วยให้ปลอดภัย ซึ่งประกอบด้วย อธิบดี ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข เช่น สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กรมการขนส่งทางบก สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กองบัญชาการตำรวจจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยได้ตั้งคณะทำงานมาตรฐานความปลอดภัยรถพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข 5 คณะ ได้แก่ 1.ด้านมาตรฐานโครงสร้างรถพยาบาล 2.พัฒนาแนวปฏิบัติเพื่อการขับขี่รถพยาบาลปลอดภัย 3.พัฒนาแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของบุคลากรการแพทย์ขณะปฏิบัติงานบนรถพยาบาล 4.พัฒนาเครือข่ายเพื่อสร้างระบบความปลอดภัยในรถพยาบาล และ5.คณะทำงานพัฒนาระบบสอบสวนและตอบสนองหลังเกิดอุบัติเหตุของรถพยาบาล


นายแพทย์ประพนธ์กล่าวต่อว่า ได้เชิญผู้บริหารบริษัทเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านบริการขนส่งมวลชน ร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางด้านความปลอดภัย ทั้งด้านมาตรฐานโครงสร้างรถ บุคลากร และระบบงาน กับคณะทำงานมาตรฐานความปลอดภัยรถพยาบาลฯ ซึ่งหลายเรื่องที่เกี่ยวกับความปลอดภัยผู้โดยสารสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ โดยคณะทำงานได้เสนอข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินงาน และจะจัดประชุมให้ได้ข้อสรุปในแต่ละประเด็น เพื่อจัดทำคู่มือกำหนดมาตรฐาน  และหลักเกณฑ์ที่ส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยทั้ง 5 ด้าน เสนอที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานรถพยาบาลฯ ต่อไปภายในเดือนมิถุนายน 2562

Shares:
QR Code :
QR Code