กำหนดการเสวนาวิชาการและกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์สังคม “สื่อสร้างสรรค์ผ่านวิกฤตสู่การสร้างสังคมใหม่”

กำหนดการ

เสวนาวิชาการและกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์สังคม

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครบรอบ 32 ปี

สื่อสร้างสรรค์ผ่านวิกฤตสู่การสร้างสังคมใหม่

วันพุธที่ 1 กันยายน 2553 เวลา 8.30 -16.30 น.

ห้องประชุม 2015 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

08.30 – 09.00 น. – ลงทะเบียน

09.00 – 09.10 น. – พิธีเปิดงาน โดย ท่านอธิการบดี มสธ.

09.10 – 10.10 น. – ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง สื่อกับการสร้างสรรค์สังคมใหม่

โดย ศาสตราจารย์ นพ.ประเวศ วะสี

10.30 – 12.30 น. – เวทีความคิดและการนำเสนอผลงานคนรุ่นใหม่พร้อมการอภิปราย

สื่อสร้างสรรค์สู่สังคมใหม่

(เปิดเวทีนวัตกรรมความคิด : การนำเสนอความคิดของคนรุ่นใหม่)

12.30 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30 – 15.45 น. – นำเสนอผลงานวิจัย สื่อสร้างสรรค์สังคม

(ทั้งการนำเสนอ 4 – 5 เรื่อง และภาคโปสเตอร์ประมาณ 10 – 20 เรื่องจาก

สถาบันการศึกษา /สถาบันวิชาชีพ /นักพัฒนาที่เกี่ยวกับสื่อต่างๆ)

15.45- 16.30 น. – สรุป และพิธีมอบประกาศนียบัตร/รางวัลให้แก่ผู้เสนอผลงาน

สื่อสร้างสรรค์สู่สังคมใหม่ โดยท่านอธิการบดี มสธ.

ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

update : 31-08-53

อัพเดทเนื้อหาโดย นพรัตน์ นริสรานนท์

Shares:
QR Code :
QR Code