กำลังพลราบ 11 ตั้งสัจจะ ลด ละเลิกอบายมุข

กำลังพลราบ 11 ตั้งสัจจะสร้างเสริมศีลธรรมในกองทัพ ตบเท้า 3 เดือนลด ละ เลิกเหล้า และอบายมุขทำความดีเพิ่มความสุข ถวายเป็นพระราชกุศล

เป็นแฟนทหารต้องนับขวด หลายคนอาจจะเคยได้ยินสำนวนเหล่านี้มาบ้าง เพราะเป็นการเปรียบเปรยเกี่ยวกับการใช้เวลาว่างในการทำกิจกรรมต่างๆ ของทหารที่มักจะไปดื่มเหล้าสังสรรค์หลังเลิกงานเกือบทุกวัน ไม่ว่าด้วยจุดประสงค์ของการดื่มอะไรก็แล้วแต่ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวแต่ละบุคคลมากกว่า เพราะทหารที่มีการปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด ทำหน้าที่ปกป้องประเทศ และยึดเกียรติของตนนั้นอย่างสูงสุดนั้นยังมีอยู่จำนวนมาก

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานี้เราจะเห็นว่ามีการทำกิจกรรมเพื่อสังคมเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความใส่ใจขององค์กร ไม่ว่าจะไปด้านนโยบายที่มีมากจากผู้บริหาร ฝ่ายต่างๆ ที่เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อทำให้เกิดความสุขของการทำงาน และในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาก็เป็นอีกช่วงหนึ่งที่หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการณรงค์ทำความดีเพื่อส่วนรวม โดยใช้วาระความสำคัญของศาสนาเข้ามา

หน่วยงานทหารนั้นก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยที่เข้ามามีบทบาทตลอดจนการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคคลากรภายในองค์กรใส่ใจสุขภาพตนเองโดยการลด ละ เลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อมีบุคลากรที่มีคุณภาพแล้ว จะส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพตามมาด้วยเช่นกัน ที่ผ่านมาสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าและสำนักงานกองทุนสนับสนุนสุขภาพ หรือสสส.ได้เข้าไปสนับสนุนให้เกิดการทำงานร่วมกับหน่วยงานทหารมากขึ้น เนื่องจากถือเป็นกำลังของชาติที่ควรให้ความสำคัญ โดยเฉพาะในด้านการส่งเสริมกำลังพลให้มีความแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ พร้อมที่จะทำหน้าที่เพื่อปกป้องประเทศชาติอย่างสูงสุด

ไม่นานมานี้กรมทหารราบ 11 รักษาพระองค์ บางเขน ได้มีการจัดโครงการเข้าพรรษา ลด ละ เลิกอบายมุขสร้างความสุขถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในปี 2555  โดยเชิญชวนข้าราชการนายทหารชั้นสัญญาบัตรและนายทหารชั้นประทวนของหน่วย ตั้งสัจจะอธิฐาน ลด ละ เลิก อบายมุขตลอดเข้าพรรษา

นำโดยพันเอกทรงวิทย์ หนุนภักดี ผู้บังคับการกรมทหารราบ 11 รักษาพระองค์ เพื่อน้อมเกล้าฯถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร โดยได้มีการปลูกฝังศีลธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาแก่กำลังพล อันจะเป็นประโยชน์ในการครอบตน ครองคน ครองงาน อย่างมีความสุข ตามนโยบายการปลูกฝังและเสริมสร้างอุดมการณ์ของกองทัพบก มาตรการที่ 4 ด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนั้น กำหนดแนวทางให้ใช้กิจกรรมและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นตัวเชื่อมโยง และหล่อหลอมจิตใจของกำลังพลและครอบครัว สามารถที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ตัวกำลังพลและครอบครัว เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไปและกิจกรรมดังกล่าวนี้เป็นการปลูกจิตสำนึกที่ดีงามแก่กำลังพล ในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ กิจกรรมที่เกิดขึ้นนั้นมีการรณรงค์ให้กำลังพล ลด ละ เลิกอบายมุขตลอดช่วงเวลาเข้าพรรษา มีการส่งเสริมให้ปฏิบัติธรรมและฟังธรรมจากพระสงฆ์ในช่วงเข้าพรรษา และมีการตั้งสัจจะอธิษฐาน ปฎิญาณตน

ด้านร้อยโทไพศาล เวียนเป๊ะ อนุศาสนาจารย์ กรมทหารราบ 11 รักษาพระองค์ กล่าวว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่เกิดจากความสมัครใจเข้ามา โดยที่ไม่ได้มีการบังคับ ในการจัดกิจกรรมนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร โดยมีหน่วยงานเฉพาะที่เข้ามาดำเนินการ คือ ฝ่ายอนุศาสนาจารย์ ซึ่งเป็นข้าราชการทหารที่ทำหน้าที่ดูแลด้านกิจการศาสนาในกองทัพ มีขอบข่ายการทำงาน คือ เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณทางศาสนา เป็นผู้นำประกอบพิธีทางศาสนา พร้อมให้คำแนะนำและคำปรึกษาพื้นฐานตามจริยธรรมและศาสนศาสตร์ เป็นผู้สอนศาสนธรรมให้แก่ศาสนิกชนของศาสนาตน ให้คำปรึกษาแก่ทุกคนที่ต้องการคำปรึกษาไม่จำกัดเฉพาะศาสนิกของตนเท่านั้น

“นอกจากนี้แล้วยังมีกิจกรรมที่ส่งเสริมกำลังพลตลอดจนชุมชนใกล้เคียง ถือเป็นนโยบายหลักเพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างกันมากขึ้น เช่น การทำบุญตักบาตรประจำเดือน ทุกเสาร์แรกของเดือน เน้นความเป็นธรรมชาติตามวิถีของชุมชน และครอบครัวกำลังพล การปฏิบัติธรรมเดือนละ 1 ครั้ง โดยพันเอกทรงวิทย์ หนุนภักดี จะมาร่วมในทุกกิจกรรมเสมอ เน้นให้เกิดการปฏิบัติอย่างเข้มงวด โดยใช้ช่วงเวลากลางคืนเป็นหลัก ภายหลังจากที่ปฏิบัติภารกิจของแต่ละคนเสร็จสิ้น กำลังพลที่สมัครเข้ามาทำกิจกรรมนั้นประมาณร้อยละ 50 ของกำลังพลในค่ายราบ 11 และมาโดยความสมัครใจ ประการสำคัญคือกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้แม้จะออกมาเป็นนโยบาย แต่ผู้ที่ได้ผลคือตัวของกำลังพลเองมากที่สุด” ร้อยโทไพศาล กล่าว

หน่วยทหารล้อมวัง ถือเป็นหน่วยงานแม่ที่เน้นทำกิจกรรมหลักในด้านการส่งเสริมคุณค่าจริยธรรมต่างๆ นี้ รวมทั้งนโยบายชวนทหารเลิกเหล้า จากการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้มีการเน้นเชิญชวนและใช้บุคคล คือ พระ และศาสนาเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอด โดยคาดหวังให้กำลังพลผู้เข้าร่วมโครงการ จะเกิดความภาคภูมิใจที่ได้ทำความดี สามารถนำคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์มากขึ้น

ด้านการดำเนินงานรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาในค่ายทหารนั้น หน่วยทหารล้อมวัง ซึ่งตั้งอยู่ภายในกรมทหารราบ 11 นั้นได้ริเริ่มมาตั้งแต่ปี 2553 แต่ยังไม่ได้มีการประเมินผล เพราะถือเป็นช่วงแรกเริ่ม และทดลองรณรงค์ในกลุ่มกองกำลังพล แต่หลังจากนั้นก็ทำมาทุกๆปี และปีนี้ มีผู้เข้าร่วมงดเหล้าเข้าพรรษาตลอด 3 เดือน จำนวน 51 ราย ซึ่งมาจากความสมัครใจและตั้งใจจริงทั้งสิ้น อย่างน้อยผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้เพิ่มพลังชีวิตการทำงานและสัจจะให้แก่ตนเอง หากในวันหนึ่งจะต้องตัดสินใจอะไรก็สามารถทำได้อย่างสำเร็จ

ร้อยเอกสถาพร นัดพ่วง ผู้ช่วยนายทหารฝ่ายกำลังบำรุง กรมทหารราบ 11 รักษาพระองค์ และผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ช่วยราชการกองทัพบกอุปถัมภ์ นายทหารผู้หนึ่งที่เข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษามาอย่างต่อเนื่องทุกปี กล่าวว่า ที่ผ่านมาได้เข้าร่วมปฏิญาณตนงดเหล้าตลอด 3 เดือนมาตั้งแต่เริ่มโครงการ เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถทำได้ไม่ยาก ถ้าเราตั้งใจจริงๆ ที่ผ่านมานั้นได้มีกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนกำลังพลให้เข้ามามีส่วนร่วมกับการรณรงค์โดยไม่ได้เป็นการบังคับ

“โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา จะช่วยให้เกิดการตั้งปฏิญาณกับตนเองได้ว่าเราจะลด ละ เครื่องดื่มที่มึนเมา เพื่อสุขภาพและคนที่เรารัก สำหรับตนเองเข้าโครงการมาตลอด และเป็นผู้หนึ่งที่ได้มีโอกาสช่วยพูดรณรงค์ทุกวันพระ ทางสถานีวิทยุและเสียงตามสายภายในค่าย ยอมรับว่าการจัดงานสังสรรค์ต่างๆจะมีเครื่องดื่มแอลกอออล์เข้ามาเกี่ยวข้องในงาน มีบ้างที่ปฏิเสธไม่ได้ แต่ในช่วงเข้าพรรษานี้เราสามารถบอกทุกคนได้อย่างเต็มปากว่าเราเข้าโครงการอยู่และขอที่จะไม่ดื่ม ซึ่งทุกคนก็เข้าใจ ทุกวันนี้มีการบอกกล่าวไปยังรุ่นน้องและกำลังพลในสังกัดของตนเองว่า อยากให้ลดการดื่มลงเพราะและบอกถึงพิษภัยที่มาจากสิ่งเหล่านี้ ซึ่งขึ้นอยู่ว่าแต่ละบุคคลจะรับรู้ได้มากน้อยแค่ไหน แต่สิ่งสำคัญคือเราจะได้กับตัวเราเองมากที่สุด”  ร้อยเอกสถาพร กล่าว

นับว่าแรงบันดาลใจและความตั้งใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้เกิดผลสำเร็จ โดยเฉพาะในเรื่องของความตั้งใจที่จะลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา หรือในโอกาสที่สำคัญต่างๆ กำลังพลของชาติจะเข้มแข็งและแข็งแรงได้อยู่ที่นโยบายของผู้นำเป็นส่วนประกอบ คุณธรรมจริยธรรมในการทำความดีที่เริ่มมาจากตนเองจะก่อให้เกิดผลแห่งความสุขความสงบร่วมกัน หากทุกคนตั้งใจปฏิบัติในวันนี้ แล้วความสำเร็จจะเห็นผลได้ในเร็ววัน ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ คือการชนะใจตนเอง

 

 

ที่มา  : สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ