การใช้แรงงานเด็ก

         /data/content/24706/cms/e_acfjkmosv489.jpg 


         การใช้แรงงานเด็ก 12 มิถุนายน วันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย การใช้แรงงานเด็กตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฯหมายถึงการจ้างเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์(ม.45)แต่มีอายุไม่ต่ำกว่า15 ปีบริบูรณ์ทำงานคุ้มครองเด็กด้วย Convention 182 เป็นอนุสัญญาฉบับที่ 182 ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)ว่าด้วยการห้ามและการดำเนินการโดยทันทีเพื่อขจัดรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก 


         เกิดขึ้นเพื่อเป็นมาตรฐานระดับสากล ในการรณรงค์ความร่วมมือเพื่อคุ้มครองและป้องกันเด็กจากการถูกเอารัด เอาเปรียบ โดยมีการลงนามร่วมกัน เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2542 และประเทศไทยได้ร่วมลงนาม รูปแบบของการใช้แรงงานเด็กที่เลวร้ายประกอบด้วย


         การทำงานเยี่ยงทาสหรือคล้ายกับทาส เช่น การขาย การขนส่งเด็ก แรงงานขัดหนี้ แรงงานบังคับ รวมถึงการบังคับหรือเกณฑ์เด็กเพื่อใช้ในการสู้รบ


          การใช้ จัดหา หรือเสนอเด็กเพื่อการค้าประเวณี เพื่อผลิตสื่อลามก หรือเพื่อการแสดงลามก


          การใช้ จัดหา หรือเสนอเด็กเพื่อทำงานผิดกฎหมายโดยเฉพาะการผลิตหรือขนส่งยาเสพติด


          งานหรือสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีแนวโน้มเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ความปลอดภัย หรือศีลธรรมของเด็ก/data/content/24706/cms/e_acelmntuvx58.jpg


          ในปี 2555 ประเทศไทยผ่านกฎกระทรวงในการปกป้องและคุ้มครองแรงงานโดยมีการเพิ่มเติมเนื้อหาในเรื่องของการจ้างงานแรงงานเด็กซึ่งกำหนดอายุขั้นต่ำของแรงงานเด็กที่ 15 ปี และแรงงานเด็กบนเรือประมงที่ 18 ปี จากเดิมอยู่ที่ 16 ปี


           มีการกำหนดบัญชีรายชื่องานอันตรายสำหรับแรงงานเด็ก


          กำหนดสภาพการทำงานที่เป็นข้อห้ามสำหรับแรงงานเด็ก


          ออกประกาศสิทธิประโยชน์การประกันสุขภาพสำหรับแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว อาทิ การรักษาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับแรงงานเด็กและการจัดทำโครงการต่อเนื่องในการขจัดการใช้แรงงานเด็กในอุตสาหกรรมกุ้งและประมง


          ชวนคุณ ต้าน…การใช้แรงงานเด็ก เพื่อสร้างคุณภาพพลเมืองเด็กในสังคมไทย


 


 


           ที่มา : สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.)


           ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code