การแข่งขันกีฬาครอบครัวอนุบาล ลานกีฬาพัฒน์ ครั้งที่ ๑

featured

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ร่วมกับสำนักงานเขตบางกะปิ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ สถาบันอาศรมศิลป์ และภาคีเครือค่ายร่วมกันจัดกิจกรรม การแข่งขันกีฬาครอบครัวอนุบาล ณ ลานกีฬาพัฒน์ ครั้งที่ ๑ โดยมี กลุ่มโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ร.ร.บ้านบางกะปิ ร.ร.พิชัยพัฒนา ศูนย์พัฒนาเด็กคลองจั่น ร.ร.พร้อมมิตรพิทยา ร.ร.ชินวร ร.ร.ภัสสรานุบาล ร.ร.อนุบาลวรรณทิพย์ ร.ร.วัฒนานนท์วิทยา ศูนย์ปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ กิจกรรมจัดขึ้น ณ ลานกีฬาพัฒน์ ๑ ถนนศรีบูรพา คลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.

Shares:
QR Code :
QR Code