การเรียนรู้แบบเครือข่าย สร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชน

ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว สสส.


ภาพประกอบจากสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว สสส.


การเรียนรู้แบบเครือข่าย สร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชน thaihealth


ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ และสสส. ร่วมจัดประชุมการเรียนรู้แบบเครือข่าย เพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน


วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดประชุมสัมมนาเพื่อสรุปบทเรียนโครงการการจัดการเรียนรู้แบบเครือข่ายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน


โดยมีประเด็นที่น่าสนใจ อาทิ การอภิปรายเรื่อง 1.การจัดการเรียนรู้สู่สุขภาวะในศตวรรษที่ 21 2. ความรู้คู่คุณธรรม ยุคเมืองไทย 4.0 3.สารเสพติดพิษร้ายทำลายชาติและเยาวชน…จริงหรือ 4.ทำอย่างไร…จะยับยั้งคุณแม่วัยใส และ5.กินอยู่อย่างไรให้พอเพียงและเป็นสุข 

Shares:
QR Code :
QR Code