การเคหะฯ ขยายพื้นที่ ‘เพื่อชุมชน’

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์


ภาพประกอบจากเว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ


การเคหะฯ ขยายพื้นที่ 'เพื่อชุมชน' thaihealth


การเคหะแห่งชาติ เตรียมขยายพื้นที่ 'เพื่อชุมชน'


เมื่อวันที่ 30 เม.ย. นายธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และการเคหะแห่งชาติได้ร่วมกันดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะในชุมชนตั้งแต่ปี 2553-2559 จำนวน 32 พื้นที่ และในปี 2560-2561 สิ้นสุดเดือนเมษายน 2561 ได้เพิ่มพื้นที่ใหม่อีก 20 พื้นที่ รวมแล้ว 52 พื้นที่ เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแล บริหารจัดการ และพัฒนาชุมชนของตัวเอง  ผ่านโครงการเสริมสร้างกิจกรรมทางกาย โครงการโภชนาการ โครงการบริการสุขภาพ โครงการสุขภาพจิต โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชน และโครงการเตรียมความพร้อมชุมชน และเพื่อเติมเต็มศักยภาพของชุมชน และสอดรับกับบริบทของกระแสสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสนองนโยบายรัฐบาลที่จะทำชุมชนให้เป็นสมาร์ท คอมมูนิตี้ ดูแลคนทุกวัย ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุ


ทั้งนี้ การพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชน เน้นการสร้างพื้นที่สุขภาวะผ่านโครงการ EcoVillage ซึ่งการเคหะแห่งชาติดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้ว และได้พัฒนาแล้วเสร็จเป็นมาตรฐานสิ่งแวดล้อมของการเคหะแห่งชาติโดยเฉพาะ ซึ่งจะแบ่งสถานภาพของสิ่งแวดล้อมชุมชนเป็น 4 ระดับ เช่น ระดับพื้นฐาน ระดับ Silver ระดับ Gold และระดับ Platinum ซึ่งจะช่วยให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นและมีความสุขมากขึ้น


ส่วนโครงการเตรียมความพร้อมชุมชน มุ่งเน้นการออมและการส่งเสริมอาชีพ โดยประสานงานกับสำนักงานกองทุนการออมแห่งชาติ (สอช.) มาอบรมสมาชิกในชุมชนให้รู้จักการออม การบริหารจัดการเงินเพื่อความมั่นคงด้านการเงินในอนาคต ในขณะการเสริมสร้างอาชีพ เป็นกิจกรรมที่จะเน้นเพิ่มเติมจากที่มีอยู่แล้วให้มากขึ้นควบคู่เช่นกัน "การเคหะแห่งชาติ จะร่วมหารือกับ สสส. เพื่อขยายพื้นที่สุขภาวะเพิ่มขึ้น เป็นการสร้างความสุขให้ชุมชนในมิติที่หลากหลาย มั่นคงยั่งยืนยิ่งขึ้น"

Shares:
QR Code :
QR Code