การสร้างสุขภาวะแก่สามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม

วันเด็กปีนี้… พบกับการสร้างสุขภาวะสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม พัฒนานวัตกรรม “เณรกล้า โภชนาดี” เป็นสื่อองค์ความรู้ แนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการฉันอาหารของสามเณร พร้อมเพิ่มการมีกิจกรรมทางกายเสริมสร้างสุขภาพที่ดี
Shares:
QR Code :
QR Code