การลงคะแนนเลือกผู้แทนภาคีและผู้แทนเจ้าหน้าที่ สำหรับแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ สสส.

การลงคะแนนเลือกผู้แทนภาคีและผู้แทนเจ้าหน้าที่

สำหรับแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ สสส.

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเลือกเป็นผู้แทนภาคี ดาวน์โหลด
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเลือกเป็นผู้แทนเจ้าหน้าที่ ดาวน์โหลด
กำหนดวันและเวลาในการลงคะแนนผู้แทนภาคีฯ และรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกผู้แทนภาคี ดาวน์โหลด
กำหนดวันและเวลาในการลงคะแนนผู้แทนเจ้าหน้าที่ฯ และรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกผู้แทนเจ้าหน้าที่ ดาวน์โหลด
Shares:
QR Code :
QR Code