การประชุม Executive Conference “มิติใหม่…แห่งความร่วมมือ” ครั้งที่ 7

featured

เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 58 ที่โรงแรม เดอะสุโกศล กรุงเทพฯ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดการประชุม Executive Conference “มิติใหม่…แห่งความร่วมมือ” ครั้งที่ 7 ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน ครอบครัวชุมชนและท้องถิ่น โดยร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างกลไกคนทำงานให้เป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อการพัฒนาและนำไปสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://bit.ly/1C5yNlM

Shares:
QR Code :
QR Code