การประชุมสร้างเสริมสุขภาวะแบบองค์รวมในองค์กรยุคใหม่ องค์กรยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาวะ

องค์กรยุคใหม่

เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2567 ที่อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวเปิดการประชุมสร้างเสริมสุขภาวะแบบองค์รวมในองค์กรยุคใหม่ “องค์กรยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาวะ” (Future of Work on Wellbeing) ครั้งที่ 1 ปี 2567 ว่า โรคไม่ติดต่อ (NCDs) เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 คิดเป็น 75% ของสาเหตุการเสียชีวิตทั้งหมด หรือเกือบ 4 แสนคนต่อปี ครึ่งหนึ่งเป็นการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร คิดเป็นความสูญเสียทางเศรษฐกิจของไทยถึง 1.6 ล้านล้านบาทต่อปี สสส. เห็นความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้น ได้สานพลัง ภาคีเครือข่าย พัฒนานวัตกรรมแนวคิดองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) ป้องกันการเกิดโรค NCDs โดยเฉพาะในกลุ่มวัยแรงงานที่มีพฤติกรรมเสี่ยงทำลายสุขภาพสูงสุด สามารถเสริมสร้างศักยภาพองค์กรแห่งความสุขที่ตระหนักต่อการสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กรกว่า 10,000 แห่ง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=356553

Shares:
QR Code :
QR Code