การประชุมสภาผู้บริโภคแห่งชาติ ครั้งที่ 1

featured

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน (คอบช.) ร่วมกับแผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) และ ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) การประชุมสภาผู้บริโภคแห่งชาติ ครั้งที่ 1 มีวัตถุประสงค์ให้องค์กรผู้บริโภคทั่วประเทศ กลุ่มประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกำหนดทิศทาง บทบาท และโครงสร้างของสภาผู้บริโภคแห่งชาติ ณ ร.ร.อมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง

Shares:
QR Code :
QR Code