การประชุมวิชาการโรคมะเร็งแห่งชาติ

ที่มา: กรมการแพทย์


การประชุมวิชาการโรคมะเร็งแห่งชาติ thaihealth


แฟ้มภาพ


สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการโรคมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 14 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ และประสบการณ์ด้านการวิจัย ป้องกัน และรักษาโรคมะเร็ง ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ด้านโรคมะเร็งทั่วประเทศ


          นายแพทย์สมศักดิ์  อรรฆศิลป์  อธิบดีกรมการแพทย์  กล่าวว่า โรคมะเร็ง เป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย จากรายงานอุบัติการณ์ด้านโรคมะเร็งของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ปี 2557 พบว่า คนไทยป่วยเป็นโรคมะเร็งเฉลี่ยปีละ 122,757 ราย หรือวันละ 336 ราย และเสียชีวิตจากโรคมะเร็งเฉลี่ยปีละ 78,540 ราย หรือวันละ 215 ราย โดยโรคมะเร็งที่พบมากที่สุด 5 อันดับแรกของคนไทย คือ มะเร็งตับและท่อน้ำดี มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง และมะเร็งปากมดลูก กรมการแพทย์ มุ่งพัฒนาการดำเนินงานทุกด้านเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์มีคุณภาพอย่างเสมอภาค ภายใต้ภารกิจการถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่สมคุณค่า ตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการในทุกภาคส่วน นำมาสู่การพัฒนาทางการแพทย์ของประเทศสู่มาตรฐานสากล รวมทั้งพัฒนารูปแบบระบบบริการ Service plan สาขาต่างๆ รวมทั้งสาขาโรคมะเร็ง นอกจากนี้กรมการแพทย์ มีหน่วยงานที่ดูแลด้านโรคมะเร็ง คือ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ และโรงพยาบาลในส่วนภูมิภาค 7 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ลพบุรี ลำปาง อุบลราชธานี อุดรธานี สุราษฎร์ธานี และโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี


          นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ  ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ  กล่าวเพิ่มเติมว่า การประชุมวิชาการโรคมะเร็งแห่งชาติจัดขึ้นทุก 2 ปี และในปีนี้จัดการประชุมภายใต้หัวข้อ “Moving Together Cancer4.0” ในวันที่ 12-14 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วประเทศ จำนวน 600 คน วัตถุประสงค์ของการประชุมในครั้งนี้เพื่อให้แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข นักวิชาการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรคมะเร็ง ได้ทราบถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและวิทยาการต่างๆ ในการป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคมะเร็ง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการนำไปพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และในปีนี้มีการลงนามความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ประเทศไทย กับศูนย์มะเร็งแห่งชาติประเทศญี่ปุ่น อย่างเป็นทางการ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางด้านวิชาการ การวิจัย การรักษาโรคมะเร็ง ตลอดจนการแลกเปลี่ยนบุคลากรเพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้มาพัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อไปในอนาคต

Shares:
QR Code :
QR Code