การประชุมวิชาการองค์กรผู้บริโภคคุณภาพ

featured

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 ที่ ห้องเมจิก 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น นายพิทยา จินาวัฒน์ ประธานกรรมการบริหารแผน คณะที่ 2 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมวิชาการองค์กรผู้บริโภคคุณภาพ เรื่อง องค์กรผู้บริโภคคุณภาพ: ทิศทาง บทบาท และการสนับสนุน วันที่ 30 ตุลาคม 2561 นพ.มงคล ณ สงขลา กรรมการประสานยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพและการพัฒนาระบบยา สสส. และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปาฐกถาพิเศษเรื่อง ทิศทางและบทบาทองค์กรผู้บริโภคกับการพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคและพิธีมอบใบประกาศรับรององค์กรผู้บริโภคคุณภาพ จัดโดย สสส. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ.) มูลนิธิวิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ (มวคบ.) มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) ศูนย์วิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และภาคีเครือข่าย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาองค์กรผู้บริโภคและเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน พร้อมทั้งมอบใบประกาศรับรององค์กรผู้บริโภคคุณภาพขั้นพื้นฐานและขั้นสูง จำนวน 222 องค์กร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2PwfNbL https://bit.ly/2CRBgoA

Shares:
QR Code :
QR Code