การประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ปี 2562

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ภาพประกอบจากเว็บไซต์ mahidol.ac.th


การประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ปี 2562 thaihealth


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2562


เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 62 เวลา 9.03 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมา รีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แอทเซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ทรงเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี 2562 หัวข้อ "The Political Economy of NCDs : AWhole of Society Approach" เศรษฐศาสตร์การเมืองของโรคไม่ติดต่อแนวทางที่ทุกภาคส่วนในสังคมมีส่วนร่วม ซึ่งมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล กระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล และองค์กรสุขภาพระดับโลกร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเสนอประเด็นนโยบายด้านสุขภาพที่สำคัญซึ่งเป็นประโยชน์แก่นักวิชาการและผู้นำด้านสาธารณสุขทั้งระดับประเทศและระดับโลก ทั้งยังส่งผลดีต่อประเทศไทยในการแสดงบทบาทการเป็นศูนย์กลางทางวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก


โอกาสนี้ทรงฟังการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดไมอีลอยด์ โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ไบรอัน เจ.ดรูเคอร์ ศาสตราจารย์อายุรศาสตร์และผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งไนท์ มหาวิทยาลัยการแพทย์และวิทยาศาสตร์แห่งโอเรกอนสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี 2561 สาขาการแพทย์


การประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ปี 2562 thaihealth


จากนั้นทรงเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก ซึ่งจัดแสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และการสาธารณสุขที่ทรงวางรากฐานอันมั่นคงให้แก่วงการการแพทย์และการสาธารณสุขไทย โดยมีสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงสืบสานพระราชปณิธานเกิดการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง เป็นประโยชน์ต่อประชาชนทุกหมู่เหล่า ซึ่งปัจจุบันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสานต่อพระราชปณิธานดังกล่าว เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนสืบไป


การประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ปี 2562 thaihealth


นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการผลงานของแพทย์และนักศึกษาแพทย์ในโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลที่ได้รับทุนวิจัยของมูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลไปศึกษาและปฏิบัติงานในองค์กรหรือสถาบันการศึกษาชั้นนำระดับโลกในต่างประเทศ อาทิ "ผลงานการพัฒนาการดูแลคนไข้ที่มีปัญหาโรคหัวใจล้มเหลว หยุดเต้น หยุดทำงาน นอกโรงพยาบาล" ของนายแพทย์ชโนดม เพียรกุศล คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งไปศึกษาที่คณะเวชศาสตร์ฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยอีมอสหรัฐอเมริกา โดยพบแนวทางในการดูแลคนไข้ที่มีปัญหาโรคหัวใจล้มเหลวหยุดเต้นหยุดทำงานนอกโรงพยาบาลที่จำเป็นต้องมีระบบการสื่อสารการโทรคมนาคมและการเข้าถึงคนไข้ที่รวดเร็วและสัมพันธ์กัน รวมทั้งจำเป็นต้องมีการขึ้นทะเบียนผู้ป่วยโรคหัวใจหยุดเต้นไว้เพื่อให้การช่วยเหลือเกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่เกิน 7 นาที ซึ่งจะสามารถเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตได้มากขึ้น ปัจจุบันอยู่ระหว่างการนำเสนอเรื่องนี้ต่อสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยเพื่อพัฒนานำไปใช้ประโยชน์กับคนไข้ต่อไป


และนิทรรศการผลงานจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวของ เช่น "โต๊ะประชุมยืน" ลดอาการเนือยนิ่งในการทำงานเพื่อกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทำงานให้มีการเคลื่อนไหวร่างกายขณะประชุมให้มากขึ้น ซึ่งเป็นผลงานการคิดค้นของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเตรียมนำไปทดลองใช้ในหน่วยงานของรัฐเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาให้ตอบโจทย์มากยิ่งขึ้น

Shares:
QR Code :
QR Code