การประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาวะทางเพศครั้งที่ 2 เซ็กส์เปิดในวัยรุ่น

featured

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับภาคีเครือข่าย 5 องค์กรหลักตามพ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน และกระทรวงมหาดไทย องค์การกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ หรือ UNFPA และเครือข่ายเยาวชน จัดการประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาวะทางเพศครั้งที่ 2 หัวข้อ เซ็กส์เปิดในวัยรุ่น: เปิดพื้นที่เพิ่มความฉลาดรู้เรื่องเพศ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้จากเครือข่ายการทำงานสู่การพัฒนานโยบายและมาตรการในการดำเนินงานลดปัจจัยเสี่ยงและส่งเสริมสุขภาวะทางเพศของวัยรุ่น โดยมี ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะรองประธานกรรมการกองทุน สสส. เป็นประธาน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/syuHBc

Shares:
QR Code :
QR Code