การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2565)

การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2565)

Shares:
QR Code :
QR Code