การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565)

Shares:
QR Code :
QR Code