“การจัดการขยะในพื้นที่ตำบลป่าตึง”

ที่มา:วิถีชุมชน สร้างเศรษฐกิจฐานรากจัดการขยะ 12 ประเด็นสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงมีปริมาณขยะเพิ่มขึ้นทุกปีผู้บริหารท้องถิ่นจึงจัดให้มีโครงการลดและแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด บรรจุลงในแผนยุทธสาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


โดยกระบวนการนั้นเริ่มจากการสังเกตพฤติกรรมการใช้วัสดุสิ่งของเครื่องใช้ที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากนั้นจึงเริ่มรณรงค์ให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ด้วยการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เพื่อให้ประชาชนตระหนักและเข้าใจสภาพปัญหา หรือ ผลกระที่เกิดขึ้น จากนั้นจัดเก็บหรือกำจัดขยะให้เหมาะสมตามลักษณะประเภทของขยะ เพื่อลดปัญหาผลกระทบต่างๆ และป้องกันปัญหาการเกิดมลพิษที่จะเกิดขึ้นในอนาคต


นอกจากนี้ ยังมีการรวมกลุ่มกันของแต่ละหมู่บ้านในรูปแบบของคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อผลักดันให้ครัวเรือนคัดแยกขยะและนำขยะไปขายเพื่อสร้างรายได้ในครัวเรือน จึงได้มีการจัดตั้งธนาคารขยะประจำหมู่บ้าน เพื่ออำนวยความสะดวกในการขยะไปขาย

Shares:
QR Code :
QR Code