การขับเคลื่อนพื้นที่สุขภาวะวิถีพุทธเขตเมือง

สุขภาวะวิถีพุทธเขตเมือง

เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2566 ที่วัดยานนาวา กรุงเทพฯ นายพงษ์ศักดิ์ ธงรัตนะ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส. มุ่งพัฒนาสุขภาวะองค์กรพระสงฆ์ สานพลังภาคีเครือข่าย สำนักงานเขตสาทร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยานนาวา โรงเรียนวัดดอน โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กลุ่มพระสงฆ์และเยาวชนพุทธจิตอาสา ขับเคลื่อนชุมชนโดยรอบให้มีสุขภาวะทั้งกาย ใจ ปัญญา สังคม พร้อมสนับสนุนให้วัดและโรงเรียนในพื้นที่เขตเมือง เป็นต้นแบบศูนย์พัฒนาสุขภาวะวิถีพุทธเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ชุมชน และสังคม ทั่วประเทศ ตั้งเป้า 15ชุมชน ภายในปี 2567

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=346831

Shares:
QR Code :
QR Code