กองทุนถวัลย์ มอบทุนเด็กศิลป์เรียนดี ปี 2559

ที่มา : เว็บไซต์ thaipr.net


ภาพประกอบจากเว็บไซต์ thaipr.net


กองทุนถวัลย์ มอบทุนเด็กศิลป์เรียนดี ปี 2559 thaihealth


กองทุนถวัลย์-ไทยพาณิชย์ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ส่งเสริมการศึกษาด้านศิลปะ สนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือเด็กที่มีความประพฤติดี เรียนดี แต่ขาดทุนทรัพย์


นับเป็นปีที่ 18 สำหรับ "กองทุนถวัลย์-ไทยพาณิชย์" ซึ่ง ถวัลย์ ดัชนี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิสยามกัมมาจล ร่วมกันจัดตั้งปี พ.ศ.2541 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ส่งเสริมการศึกษาทางด้านศิลปะแก่บุคคล คณะบุคคล องค์กรการกุศล และหน่วยงานราชการ รวมทั้งสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อเป็นการช่วยเหลือนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่มีความประพฤติดี เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์


เมื่อวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559 ได้มีการมอบทุนการศึกษาของ "กองทุนถวัลย์-ไทยพาณิชย์" ประจำปี 2559 ณ พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน โดยมีนางสาวศศินี ลิ้มพงษ์ ผู้จัดการโครงการพัฒนาเยาวชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิสยามกัมมาจล อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมงาน


ในปีการศึกษา 2559 มูลนิธิสยามกัมมาจล ได้มอบทุนการศึกษาสนับสนุนการศึกษาในนามของ "กองทุนถวัลย์ ไทยพาณิชย์" แก่นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 3 สถาบัน จำนวน 18 ทุนๆ ละ 10,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 180,000 บาท โดยมอบให้แก่สถาบันการศึกษา 3 แห่ง ดังนี้ 1.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตเพาะช่าง จำนวน 5 ทุน 2.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 7 ทุน 3.มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 5 ทุน และมอบแก่สมาคมศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อมอบแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ศิลปากร จำนวน 1 ทุน


กองทุนถวัลย์ มอบทุนเด็กศิลป์เรียนดี ปี 2559 thaihealth


ผู้ได้รับทุนประจำปี 2559 มีดังนี้ 1.นายภานรินทร์ สื่อจินดาภรณ์ 2.นางสาวสิรินทร์ ศิวะโมกข์ลัคณา 3.นางสาวจรีณัฐ รวิวัฒนวงศ์ 4.นายคิด จิรชัยสกุล 5. นางสาวศิรดา นครขวาง 6.นายไชยยัณห์ สละบัวเลย จากมหาวิทยาลัยศิลปากร 7.นางสาวชนนพร มีศรีดี 8.นางสาวศิริลักษณ์ พุทธรักษา 9.นางสาวฐิตารีย์ ศรีทองจ้อย 10.นางสาวอังคณา เสมเถื่อน 11.นายสมยศ แหยมดอนไพร จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 12.นายกิตติ์นิธิ เกตุแก้ว 13.นายนที ธนปณิชยกุล 14.นายพุฒิพงศ์ ธนาคมตระกูล 15.นายชัชพล นามวงษ์ 16.นางสาวอริยาภรณ์ สงวนไทร 17.นางสาวบุญฑิตา นาคเป้า 18.นางสาวชมพูนุช สุธาเนตร จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


เสียงสะท้อนของผู้ได้รับทุนในการนำไปใช้ประโยชน์ของการรับทุนในครั้งนี้ เริ่มจาก น.ส.ชมพูนุท สุธาเนตร นักศึกษาปีที่ 4 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวทั้งน้ำตาด้วยความดีใจว่า ทุกครั้งเมื่อถึงเวลาปิดเทอม หนูจะหางานพิเศษทำเพื่อนำรายได้มาใช้เป็นค่าเทอม และค่าใช้จ่ายสำหรับการเรียน แต่ในเทอมที่ผ่านมาหนูต้องฝึกงานจึงทำไม่สามารถหาเงินมาจ่ายค่าเทอมได้ ซึ่งทางครอบครัวก็ต้องกู้เงินรายวันมาเป็นค่าเทอม บางวันทางบ้านมีเงินไม่พอใช้จ่าย หนูก็ต้องนั่งเมล์ฟรีจากรังสิตมาเรียนที่มหาวิทยาลัย ถึงการเดินทางจะไม่สะดวกก็ต้องยอม เพราะไม่อยากขาดเรียน กลัวว่าจะเรียนไม่ทันเพื่อนๆ ดังนั้นเมื่อได้มีโอกาสรับทุนนี้แล้วก็อยากจะนำไปเป็นค่าใช้จ่ายอุปกรณ์การเรียน และค่าเทอม และรู้สึกภูมิใจมากที่เป็นหนึ่งผู้รับทุน เพราะการรับทุนครั้งนี้จะเป็นแรงบันดาลใจที่อยากทำให้สร้างสรรค์ผลงานด้วยความตั้งใจ อนาคตหากมีโอกาสก็อยากที่จะป็นครูอาสาและนำวิชาความรู้ของหนูไปส่งต่อให้น้องๆต่อไป และขอสัญญาว่าจะนำทุนการศึกษาครั้งนี้ไปใช้อย่างรู้คุณค่า และเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด


กองทุนถวัลย์ มอบทุนเด็กศิลป์เรียนดี ปี 2559 thaihealth


น.ส.อังคณา เสมเถื่อน นักศึกษาปีที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาลัยเพาะช่าง กล่าวว่า หนูเป็นเด็กต่างจังหวัด มีโอกาสมาเรียนในกรุงเทพฯ ทำให้มีค่าใช้จ่ายมากพอควร เมื่อได้รับทราบเรื่องทุน ก็เหมือนเป็นโอกาสสำหรับหนู รู้สึกดีใจมาก เหมือนเป็นรางวัลที่เราตั้งใจเรียนมาตลอด ทำให้มีกำลังใจ อยากที่จะมุ่งมั่นเรียนให้จบ เพราะสาขาที่หนูเรียน เกี่ยวกับงานหัตถศิลป์ซึ่งเป็นงานเกี่ยวกับช่างสิบหมู่ทั้งหมด เป็นงานไทยๆ ดั้งเดิม ถึงแม้ส่วนตัวจะเรียนไม่เก่งมากแต่ก็มีความตั้งใจอยากที่จะนำความรู้ของตนไปเผยแพร่ให้คนอื่น ซึ่งก็ถือว่าเป็นการช่วยอนุรักษ์ สืบสานของไทย ที่สำคัญสาขานี้มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ทางบ้านก็ไม่ค่อยพร้อมในเรื่องทุนทรัพย์มากนัก เมื่อมีโอกาสรับทุนแล้วก็คิดว่าอยากนำเงินส่วนหนึ่งส่งไปให้แม่เพื่อช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในบ้านโดยอีกส่วนหนึ่งก็จะนำมาใช้จ่ายพวกค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเทอม


กองทุนถวัลย์ มอบทุนเด็กศิลป์เรียนดี ปี 2559 thaihealth


นายสมยศ แหยมดอนไพร นักศึกษาปีที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาลัยเพาะช่าง กล่าวว่า ดีใจที่มีโอกาสได้รับทุนนี้ เพราะทุนนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของผมเป็นอย่างมาก ช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวในเรื่องค่าใช้จ่ายการเรียน ค่าเดินทาง และที่สำคัญนำไปเป็นค่าอุปกรณ์ซึ่งมีราคาแพง เพราะที่บ้านฐานะไม่ดี พ่อมีอาชีพขี่มอเตอร์ไซด์รับจ้าง และก็มีโรคประจำตัว ส่วนแม่รับจ้างเย็บผ้าในโรงงาน ทำให้มีรายได้ไม่มั่นคง ผมจึงต้องหางานพิเศษทำด้วย จำได้ว่าเงินเดือน เดือนแรกที่ได้รับมา 1,500 บาท ผมก็เก็บไว้เป็นค่าเทอม เมื่อวันนี้ผมถูกเลือกมาเป็นผู้รับทุนแล้ว ก็จะตั้งใจเรียนให้ดีที่สุด ถ้าวันหนึ่งผมมีหน้าที่การงานที่ดีแล้ว ผมก็อยากจะส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆ เช่นเดียวกัน ขอขอบคุณสำหรับ "กองทุนถวัลย์-ไทยพาณิชย์" ที่ให้โอกาสในการศึกษาในครั้งนี้


นักศึกษาทุกคนที่ได้รับทุนจาก "กองทุนถวัลย์-ไทยพาณิชย์" ในวันนี้ต่างรู้สึกมีกำลังใจและขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีมา ณ โอกาสนี้ ทุกคนต่างยืนยันจะนำทุนนี้ไปใช้ให้เกิดประโยขน์สูงสุดในด้านการศึกษา และจะนำโอกาสที่ดีแบบนี้ไปเผยแพร่ให้รุ่นน้องต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code