กองทัพเรือโฉมใหม่ ห่างไกลบุหรี่

นาวิกโยธินตื่นตัวรณรงค์ ลด ละ เลิก สูบบุหรี่

 กองทัพเรือโฉมใหม่ ห่างไกลบุหรี่

          ทุกวันนี้คนไทยตื่นตัวกับกระแสรักสุขภาพกันมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ดังเห็นได้จากโครงการเสริมสร้างสุขภาพที่เกิดขึ้นมามากมายในแทบทุกหน่วยงาน แม้กระทั่งในกองทัพก็มีโครงการในทำนองนี้ด้วยเช่นกัน อย่างที่กองทัพเรือก็ได้ดำเนินโครงการลด ละ เลิกสูบบุหรี่…มาแล้วกว่า 1 ปี ยังผลให้กำลังพลในกองทัพมีสุขภาพร่างกายดีขึ้นทันตาเห็น สมกับสโลแกน “กองทัพเรือโฉมใหม่ ห่างไกลบุหรี่” อย่างแท้จริง

 

          โครงการลด ละ เลิกสูบบุหรี่…ของกองทัพเรือเป็นหนึ่งในโครงการแผนงานการสร้างเสริมสุขภาพชีวิตกำลังพลกองทัพไทย ซึ่งพลเรือเอก สถิรพันธุ์ เกยานนท์ ผู้บัญชาการทหารเรือ วางนโยบายนี้เอาไว้ให้หน่วยงานต่างๆ ของกองทัพได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อการลด ละ เลิกสูบบุหรี่ รวมถึงการให้บริการทางการแพทย์ ที่สนับสนุนต่อการลด ละ เลิกสูบบุหรี่ของกำลังพลในกองทัพ ซึ่งได้แก่ การจัดบริการคลินิกเลิกสูบบุหรี่ (Quit Clinic) และสายด่วนให้คำปรึกษาเลิกสูบบุหรี่ (Quit Line) ซึ่งจากการดำเนินกิจกรรมรณรงค์มาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ในปีที่ผ่านมามีทหารที่เข้าร่วมโครงการสามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ ถึง 472 นาย และจะมีผู้เข้าร่วมโครงการอีกราว 2,500 นาย ในปีที่ 2

 

          สิ่งสำคัญประการหนึ่งที่ส่งผลให้การรณรงค์ลด ละ เลิกสูบบุหรี่ของกองทัพเรือ ประสบผลสำเร็จอย่างท่วมท้น นั้นคือกำลังพลทุกคนไม่ได้เห็นการรณรงค์นี้เป็นแค่แนวนโยบายของผู้บังคับบัญชาเท่านั้น แต่ทุกคนเข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจ ซึ่งส่วนใหญ่ก็สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้จริง นอกจากนี้ทางกองทัพยังมีการมอบรางวัลให้แก่ผู้เลิกสูบบุหรี่ด้วย ซึ่งการมอบรางวัลโดยผู้บังบังคับบัญชาก็ถือเป็นอีกหนึ่งยุทธศาสตร์ และเท่ากับเป็นการสัญญาว่าจากนี้ไปพวกเขาจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับบหุรี่โดยเด็ดขาด และจากการนำร่องรณรงค์ของกองทัพเรือ ยังได้ขยายผลไปสู่กองทัพอากาศ กองทัพบก และกองบัญชาการทหารสูงสุด ซึ่งขณะนี้ทุกๆ กองทัพก็มีการตื่นตัวและรณรงค์ลด ละ เลิกสูบบุหรี่กันแล้วเช่นกัน

 

          พลโทหญิงกมลพร สวนสมจิตร ผู้จัดการแผนงานการสร้างเสริมสุขภาพชีวิตกำลังพลกองทัพไทย มองว่าการทำโครงการเลิกสูบบุหรี่ในกองทัพเป็นเรื่องง่ายกว่ารณรงค์กับพลเรือน หรือชุมชน เพราะกองทัพมีระเบียบวินัยที่ต้องปฏิบัติตามอยู่แล้ว และโครงการนี้ก็เป็นนโยบายของผู้บังคับบัญชาโดยตรง จึงมีการปฏิบัติตามกันอย่างกว้างขวาง ประกอบกับกองทัพเรือมีการประชาสัมพันธ์ในเรื่องนี้อย่างทั่วถึง โดยมีการรณรงค์เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม จึงง่ายต่อการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

 

          และเนื่องในปีมหามงคลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กองทัพเรือ จึงได้จัดทำโครงการลด ละ เลิกสูบบุหรี่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ขึ้น โดยดำเนินการภายใต้คำขวัญ “เลิกบุหรี่หนึ่งในความดีถวายในหลวง” ซึ่งจะรณรงค์ให้ความรู้ถึงพิษภัยของการสูบบุหรี่ที่เป็นผลเสียต่อสุขภาพทั้งของผู้สูบเอง ครอบครัวและคนใกล้ชิด โดยมุ่งเป้าให้กำลังพลในกองทัพสามารถลด ละ เลิกสูบบุหรี่ให้ได้ถึง 2,550 นาย และสามารถสร้างให้เกิดบรรยากาศที่ดีภายในกองทัพไปด้วยในคราวเดียวกัน

 

          การเลิกสูบบุหรี่ไม่เพียงทำให้สุขภาพร่างกายดีขึ้นเท่านั้น บรรยากาศรอบข้างยังดีขึ้นทันตาเห็นอีกด้วย การร่วมใจกันลด ละ เลิกสูบบุหรี่ของกำลังพลทัพเรือไทยในวันนี้ จึงเท่ากับเป็นนิมิตรหมายอันดี ที่ยังผลให้สามารถปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประชาชนได้อย่างสมบูรณ์แบบสมเกียรติ นาวิกโยธินไทย ต่อไป

 

 

 

 

 

เรื่องโดย : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ที่มา : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

ภาพประกอบ : อินเตอร์เน็ต

 

 

 

 

Update : 25-08-51

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code