กศน. อุบลรัตน์ จัดหลักสูตร ปวช. แก่ผู้พิการ

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ภาพประกอบจากสำนักส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 


กศน. อุบลรัตน์ จัดหลักสูตร ปวช. แก่ผู้พิการ thaihealth


กศน. อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ลุยจัดการศึกษาหลักสูตร ปวช. ให้แก่ผู้พิการ


นายสุทธิศักดิ์ เพ็ชรแก่น ผู้อำนวยการ กศน. อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น ว่านายประยุทธ หลักคำ  ปฏิบัติหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาสื่อการเรียนการสอน พร้อมด้วย นายปรีชา ชื่นชนกพิบูลย์  ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา (ศท.)  สำนักงาน กศน. ได้ลงพื้นที่ยัง ศูนย์พัฒนาฯ ดังกล่าวเพื่อร่วมถ่ายทำวีดีโอการจัดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ประเภทวิชาชีพศิลปกรรมสาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก อาร์ต โดยมีผู้เรียนเป็นคนพิการ ประเภทผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย การเคลื่อนไหวและสุขภาพ และบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน โดยหลักสูตรดังกล่าวนี้ได้ดำเนินการสอนมาตั้งแต่  1 ตุลาคม 2556 (ภาคเรียนที่2/2556) ซึ่งปัจจุบันศูนย์แห่งนี้ มีผู้เรียนระดับ ปวช.1  จำนวน  20 คน ระดับ ปวช.2 จำนวน 23 คน ปวช. 3  จำนวน  9  คน  และในภาคเรียนที่ 1/2559 ที่ผ่านมานั้น มีผู้จบการศึกษาและได้รับวุฒิการศึกษา ระดับ ปวช. จำนวนทั้งสิ้น 25 คน ซึ่งก่อนที่จะจบการศึกษาผู้เข้ารับการศึกษาทุกคน จำเป็นต้องเข้ารับการทดสอบเพื่อผ่านเกณฑ์การสอบมาตรฐานวิชาชีพตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จากกรมแรงงาน  ซึ่งถือเป็นข้อพิสูจน์ได้ถึงคุณภาพของผู้เรียนได้ว่า ว่าเมื่อจบการศึกษาไปแล้วจะสามารถมีงานทำ และมีอาชีพส่วนตัวเลี้ยงชีพตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ


นายสุทธิศักดิ์  กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ของ กศน.อำเภออุบลรัตน์ที่ผ่านมา ประสบความสำเร็จขึ้นได้ เนื่องจากได้รับความร่วมมืออย่างดีจากหน่วยงานต่างๆ เช่น ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  พร้อมกันนี้ยังมีการจัดทำกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ เข้ามาช่วยส่งเสริม อาทิ การจัดตั้งมูลนิธิฟื้นฟูอาชีพคนพิการขอนแก่นเพื่อพัฒนาและสนับสนุนการฟื้นฟูอาชีพและการศึกษาแก่คนพิการ เพื่อดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ นอกจากนี้ กศน.อำเภออุบลรัตน์ ยังได้จัดส่งครู ปวช.มาช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยมีผู้เรียนเป็นผู้ช่วยในการสอนตามมาตรา 33 ของ พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และมีผู้เรียนที่ผู้ภาษามือเป็นผู้ช่วยครูในการแปลบทเรียนให้กับเพื่อนที่บกพร่องทางการได้ยินอีกด้วย ซึ่งจากการลงพื้นที่ นายประยุทธ หลักคำ ได้รับปากว่าจะนำแนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตร ปวช. ให้กับคนพิการ ของ กศน.อำเภออุบลรัตน์ ที่ประสบความสำเร็จเป็นรูปธรรมครั้งนี้ นำเสนอต่อเลขาธิการ กศน. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวให้กับคนพิการทั่วประเทศต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ