กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยบ้านดอยจำปี

ที่มา : เข้มแข็งจากข้างใน แห่งหนใดก็ยั่งยืน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยสำนักงานสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) และเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยบ้านดอยจำปี thaihealth


กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยบ้านดอยจำปี องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย


เนื่องจากพื้นที่หมู่ 7 ตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย มีผลไม้ประจำท้องถิ่นคือกล้วยน้ำว้าอยู่เป็นจำนวนมาก เมื่อผลสุกรับประทานไม่ทัน ชาวบ้านก็จะนำไปจำหน่าย แต่หากจำหน่ายไม่หมด กลัวช้ำ ไม่สวย ก็จะไม่มีคนซื้อ ดังนั้น จึงได้มีการริเริ่มจัดตั้งกลุ่มเพื่อแปรรูปกล้วยน้ำว้าขึ้นในปี 2544 โดยกลุ่มได้ทำการแปรรูปกล้วยน้ำว้าเป็นกล้วยกวน และกล้วยหอมทองเป็นกล้วยฉาบ


ทางกลุ่มได้พัฒนารูปแบบการผลิตอย่างต่อเนื่องจากมือมาเป็นเครื่องจักที่ทันสมัย และมีการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ให้สวยงามน่าซื้อ จนได้รับการจดทะเบียนสินค้า OTOP ได้รับคัดสรรระดับ 3 ดาว ในปี 2547 และ 2549 และเป็นสินค้าระดับ 4 ดาว ในปี 2553


การดำเนินงานของกลุ่มเน้นสร้างการมีส่วนร่วมทั้งร่วมคิด ร่วมสร้าง และร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยมีการประชุมคณะกรรมการศูนย์ทุกเดือน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ นอกจากนี้กลุ่มยังมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง มีการจัดการฝึกอบรมให้ความรู้ และการศึกษาดูงานอย่างสม่ำเสมอ


การจัดตั้งเป็นกลุ่มแปรรูป นอกจากจะช่วยสร้างรายได้ให้สมาชิกกลุ่ม ยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนจากการรับซื้อกล้วยวัตถุดิบในท้องถิ่น นอกจากนี้กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยบ้านดอยจำปี ยังได้รับการยกระดับให้เป็นศูนย์การเรียนรู้กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยบ้านดอยจำปี เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกพื้นที่อีกด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code