กลุ่มผ้าพื้นเมืองเพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน

ที่มา : วิถีชุมชน สร้างเศรษฐกิจฐานราก : ส่งเสริมอาชีพ โดย เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ โครงการประชารัฐ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


กลุ่มผ้าพื้นเมืองเพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน thaihealth


กลุ่มผ้าพื้นเมืองเพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายได้ให้กับสมาชิก ทำให้เกิดอาชีพเสริมในครัวเรือนและเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า


การจัดตั้งกลุ่มเริ่มต้นจาก นพมาศ นาราดำรง ที่อยากกลับมาอยู่บ้าน จึงชวนญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านหาอาชีพเสริมทำ โดยการรับเย็บผ้า พิทักษ์พงศ์ เทเวศดำรง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยสมบูรณ์ จึงได้แนะนำให้จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน และได้ตั้งเป็นกลุ่มเย็บผ้าขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายได้ให้กับสมาชิก ทำให้เกิดอาชีพเสริมในครัวเรือนและเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า


กลุ่มฯ ทำกิจกรรมร่วมกัน มีการบริหารจัดการในรูปแบบคณะกรรมการและประชุมปรึกษาหารือ ระดมความคิดในการพัฒนากลุ่มและเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น มีการระดมเงินทุนเพื่อการบริหารจัดการภายใต้ข้อตกลงและกติกาที่กำหนดและถือปฏิบัติร่วมกัน โดยทางกลุ่มมีการพัฒนาต่อยิดสินค้าตลอดเวลาเพื่อให้ทันกับยุคสมัย นอกจากนี้สินค้ายังมีขนาดที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย


ผลจากการดำเนินงานของกลุ่มฯ ช่วยให้สมาชิกมีรายได้เสริม ช่วยลดปัญหาการว่างงานในชุมชน และการที่สมาชิกได้มาทำกิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่มยังช่วยให้เกิดการพูดคุยกัน ได้พัฒนาทักษะฝีมือ ทำให้ชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข สุขภาพกายและจิตดีตามไปด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code