กลุ่มผักสวนครัวพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน

ที่มา : วิถีชุมชน สร้างเศรษฐกิจฐานราก : ผักสวนครัว โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ และประชารัฐ


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


กลุ่มผักสวนครัวพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน thaihealth


กลุ่มผักสวนครัวพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบุรี


จากข้อมูลการทำวิจัยชุมชน (RECAP) และระบบข้อมูลตำบล (TCNAP) ของพื้นที่ตำบลซับสมบูรณ์ พบว่ามีประชากรที่ตรวจคัดกรองความเสี่ยงด้านสารเคมีที่ตกค้างในร่างกาย จำนวน 470 คน โดยร้อยละ 25.32 หรือ 119 คน อยู่ในระดับมีความเสี่ยง รองลงมาร้อยละ 8.09 หรือ 38 คน มีสารพิษตกค้างในร่างกาย ระดับไม่ปลอดภัย


จากปัญหาเหล่านี้ทำให้ชุมชนต้องกลับมาร่วมกันคิดหาทางแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น จนเกิดแนวคิดที่จะเริ่มแก้ไขปัญหาจากต้นเหตุ ซึ่งก็คือการที่ประชาชนลดการใช้สารเคมีในการทำเกษตรลง พร้อมจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ซึ่งกลุ่มผักสวนครัวพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนก็เป็นหนึ่งในนั้น โดยกลุ่มฯ มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้คนในชุมชนปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษไว้เพื่อรับประทานกันเองในครัวเรือน และยังมีการนำเมล็ดพันธุ์ผักไปแจกตามบ้านต่างๆ อีกด้วย


การจัดตั้งกลุ่มผักสวนครัวฯ ช่วยพัฒนาสุขภาพของคนในชุมชนสร้างความตื่นตัวในการลดการใช้สารเคมีในการเกษตร ทั้งยังช่วยให้คนในชุมชนมีผักปลอดภัยไว้บริโภคตลอดเวลา

Shares:
QR Code :
QR Code