กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านโพนก่อ

ที่มา : วิถีชุมชน สร้างเศรษฐกิจฐานราก : ผ้าพื้นเมือง โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ และประชารัฐ


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านโพนก่อ  thaihealth


บ้านโพนก่อ หมู่ที่ 6 มีการปลูกต้นครามที่นำมาใช้ในการผลิตผ้าย้อมคราม


ผ้าย้อมครามทำมาจากสีธรรมชาติ ไม่ทำลายสภาพแวดล้อม โดย วงค์ ลีพรม ได้ทดลองทอผ้าย้อมครามจนเกิดความชำนาญ จึงชักชวนสตรีในหมู่บ้านมารวมกลุ่ม และได้ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า OTOP ในปี 2554 เพื่อเป็นการสืบสานภูมิปัญญาและงานฝีมือ รวมถึงจัดหาตลาดจำหน่ายผ้าที่สมาชิกผลิต


ปัจจุบันกลุ่มทอผ้าย้อมครามมีสมาชิกเป็นแม่บ้านชาวโพนก่อ จำนวน 20 คน ใช้การระดมทุนของสมาชิกภายในกลุ่ม บนฐานการผลิตแบบพึ่งตนเอง โดยใช้ต้นครามที่ปลูกเองในพื้นที่เป็นวัตถุดิบหลัก ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณและวิทยากรจากหน่วยงานพัฒนาชุมชน อีกทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดยังมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้คนแต่งกายด้วยชุดผ้าคราม ประกอบกับมีการคิดค้นลวดลายและรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ทำให้ผ้าย้อมครามได้รับความสนใจและเป็นที่ต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น


สมาชิกกลุ่มทอผ้าย้อมครามสามารถสร้างรายได้อย่างน้อยเดือนละ 5,000 บาทต่อคน ทั้งยังทำให้เกิดการรวมกลุ่มเพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อีกทางหนึ่ง

Shares:
QR Code :
QR Code