กระทรวงแรงงาน เคลื่อนวัฒนธรรมความปลอดภัย

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


กระทรวงแรงงาน เคลื่อนวัฒนธรรมความปลอดภัย  thaihealth


กระทรวงแรงงาน ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกัน สร้างเสริมสุขภาวะคนทำงานในสถานประกอบการ ตามกลไกประชารัฐ


พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาวะคนทำงานในสถานประกอบการ “นโยบายรัฐกับความร่วมมือการส่งเสริมสุขภาวะคนทำงานในสถานประกอบการ” โดยกล่าวเปิดงานว่า กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานหลักในการคุ้มครองและส่งเสริมให้แรงงาน มีความมั่นคงในการทำงาน มีหลักประกันและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ย่อมส่งผลดีต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลให้แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี คือการสร้างเสริมสุขภาพให้แรงงานมีสภาวะที่สมบูรณ์ทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม ปัจจุบันพบว่า ประชากรไทยวัยแรงงานมีปัญหาสุขภาวะส่งผลให้มีมูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจสูงถึง 930,053 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.2 ของจีดีพีของประเทศ ซึ่งเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้กำหนดให้การเร่งเดินหน้าขับเคลื่อน Safety Thailand อย่างจริงจังและต่อเนื่อง


อย่างไรก็ตาม การทำงานจะประสบความสำเร็จได้ จะต้องทำงานโดยร่วมมือกับภาคีเครือข่ายผ่านกลไกประชารัฐ ภายใต้นโยบาย โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ในการเสริมสร้างสุขภาวะคนทำงานในสถานประกอบกิจการ มุ่งสู่การลดปัญหาสุขภาพ อุบัติเหตุ เพื่อร่วมกันสร้างและขับเคลื่อนวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกัน ให้ประสบผลสำเร็จต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code