กระตุ้นองค์กรและพนักงาน มี “การให้และการช่วยเหลือกัน”

 

 

ด้วยมูลนิธิหัวใจอาสา ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ได้ดำเนินการ โครงการ happy heart to happy society เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้องค์กรและพนักงาน มี “การให้และการช่วยเหลือกัน” อันเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างองค์กรสุขภาวะ happy heart  จะเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยสร้างให้เกิดสังคมที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สังคมที่น่าอยู่ สังคมที่มีสุขภาวะ happy society

กระตุ้นองค์กรและพนักงาน มี “การให้และการช่วยเหลือกัน”

ทางโครงการฯ จึงได้จัด บรรยายพิเศษ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมรับมือกับอุทกภัย”   โดย คุณชูชาติ ศุภวรรธนางกูร  ผู้อำนวยการโครงการชลประทานปทุมธานี  และ การจัดทำแผนรับมือวิกฤตในอนาคต   โดย ดร.จตุรงค์  บุณยรัตนสุนทร  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  เป็นวิทยากร    ในวันที่  2 ตุลาคม 2555  เวลา 08.30 – 16.00 น.  ณ ห้องประชุม the vertical sutie  ชั้น 4  the vertical suite (อาคารยงยุทธ ปัญญา สกุลวงศ์) ถนนศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร  เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับอุทกภัยอื่น ๆ  ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต  ทางโครงการฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านและคณะทำงานในองค์กรของท่าน จำนวน 2-3 ท่าน (ผู้บริหาร และ hr หรือ พนักงานจิตอาสา) เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น  ในวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้นและขอความกรุณาท่าน ส่งใบตอบรับกลับมายังโครงการฯ ภายในวันที่ 26 กันยายน 2555  ด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง 

 

 

ที่มา : โครงการ happy heart to happy society      

 

Shares:
QR Code :
QR Code