กระตุ้นคนไทยคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน

ที่มา: พิมพ์ไทย


กระตุ้นคนไทยคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน thaihealth


แฟ้มภาพ


ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก)ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีมอบรางวัลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ระดับประเทศประจำปี 2560 จำนวน 18 จังหวัด ได้แก่ ระดับประเทศ จำนวน 4 จังหวัดและระดับกลุ่มจังหวัด จำนวน 14 จังหวัด โดยมี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดารมว.มหาดไทย พล.อ.วิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายฉัตรชัยพรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และเครือข่ายประชารัฐที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก


          พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การคัดแยกขยะต้องเริ่มต้นจากประชาชน สิ่งสำคัญที่สุดคือการสร้างจิตสำนึก โดยเริ่มต้นจากในบ้านของเราทุกคน เมื่อบ้านสะอาด หน้าบ้านก็ต้องสะอาดด้วย รวมถึงสถานที่สาธารณะ ที่ทำงาน ขอให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทุกกระทรวง ทุกหน่วยงานต้องช่วยกัน ทั้งส่วนภูมิภาคและในกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ประเทศไทยสะอาด เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยว การบริหารจัดการขยะต้องเริ่มต้นจากต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ขอให้ทุกคนนำไปปฏิบัติ และเร่งสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนให้กว้างขวางมากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมภาคีประชารัฐ และจิตอาสาในเรื่องการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยที่ครัวเรือนและในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ให้เกิดประโยชน์และเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ สิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อน รวมถึงการส่งเสริมจิตสำนึกให้แก่เด็ก เยาวชน คนรุ่นใหม่ได้เข้าใจและเชิญชวนสมาชิกในบ้านร่วมกันแยกขยะ และขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความสำคัญและนำนโยบายเรื่องการบริหารจัดการขยะไปปฏิบัติในพื้นที่ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม และกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาขยะให้มีความยั่งยืนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศต่อไป และสุดท้ายขอขอบคุณทุกหน่วยงาน และประชาชนทุกคนที่ร่วมกันแยกขยะ และทำให้บ้านเมืองมีความสะอาด


          ด้านนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 เห็นชอบแผนปฏิบัติการ "ประเทศไทยไร้ขยะ" ตามแนวทาง "ประชารัฐ" ประจำปีพ.ศ.2559-2560 มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่สังคมปลอดขยะ (Zero Waste Society) โดยให้จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยตามแผนปฏิบัติการดังกล่าวให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบกำจัดปลายทางร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2559 และร้อยละ100 ของหมู่บ้าน/ชุมชนทั่วประเทศ มีการจัดตั้ง "จุดรวมขยะอันตราย" อย่างน้อยหมู่บ้าน/ชุมชนละ 1 แห่ง และดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการดังกล่าว ภายใต้หลักการ "3Rs" คือ Reduce Reuse Recycle หรือ 3ซ คือ ใช้น้อยลง ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่" โดยให้เริ่มดำเนินการคัดแยกขยะมูลฝอยในพื้นที่ส่วนราชการทุกแห่ง เพื่อเป็นต้นแบบและขยายผลไปยังหมู่บ้านและชุมชน รวมทั้งให้รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่สำคัญต่างๆ เช่น สถานที่สาธารณะ แหล่งท่องเที่ยวถนนสายหลักและถนนสายรองในพื้นที่ ตลอดจนกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวางแผนการเก็บและขนขยะมูลฝอยให้สอดคล้องกับการคัดแยกขยะมูลฝอยของประชาชนในพื้นที่


          สำหรับจังหวัดที่มีผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนดีเด่น จำนวน 18 จังหวัด ได้แก่ ระดับประเทศ จำนวน 4 จังหวัดประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จังหวัดลำพูน รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จังหวัดพิจิตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จังหวัดลพบุรี และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 จังหวัดตรัง ระดับกลุ่มจังหวัด จำนวน 14 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดแพร่ จังหวัดสตูล จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดปทุมธานี จังหวัดชุมพร จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดจันทบุรี


 

Shares:
QR Code :
QR Code