กรมอนามัยรับรองคุณภาพประปาภาคใต้

ที่มา: เว็บไซต์แนวหน้า


กรมอนามัยรับรองคุณภาพประปาภาคใต้ thaihealth


แฟ้มภาพ


“โครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปา” ภายใต้แนวคิด “น้ำคือชีวิต” เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ความสะอาดปลอดภัยของน้ำประปา


          นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ ฝ่ายวิชาการ รักษาการแทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) เปิดเผยว่า กปภ. และกรมอนามัยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปา” ภายใต้แนวคิด “น้ำคือชีวิต” เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ความสะอาดปลอดภัยของน้ำประปาที่ผลิตจากสถานีผลิตน้ำของ กปภ. และตรวจรับรองโดยกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข


          โดยล่าสุดสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช สังกัดกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยสาธารณสุขจังหวัดสาธารณสุขอำเภอ ลงพื้นที่สุ่มตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาบริเวณสถานีผลิตน้ำประปาและในพื้นที่ให้บริการของ กปภ.สาขาภูเก็ต ตะกั่วป่า พังงา, บ้านนาสารสุราษฎร์ธานี, จันดี ทุ่งสง และนครศรีธรรมราชโดยใช้ชุดตรวจสอบปริมาณคลอรีนคงเหลือและตรวจการปนเปื้อนของแบคทีเรีย พบว่า น้ำประปาทุกแห่งมีการเติมคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อโรคอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและมีความปลอดภัยในการอุปโภคบริโภคตามที่องค์การอนามัยโลกกำหนด ซึ่งสามารถสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าทุกกระบวนการผลิตจ่ายน้ำประปาของ กปภ. มีการควบคุมอย่างเป็นระบบและเชื่อถือได้ทุกขั้นตอน


          นอกจากนี้กปภ. ยังได้สนับสนุนช่วยเหลือหน่วยงานท้องถิ่นโดยการจัดอบรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีและวิชาการ รวมถึงการตรวจวิเคราะห์เบื้องต้น เพื่อให้ระบบสาธารณูปโภคด้านน้ำประปาของประเทศไทยมีคุณภาพเท่าเทียมกันและสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพน้ำประปาให้มีมาตรฐาน


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ