กรมสุขภาพจิตขับเคลื่อน “บัญญัติสุข 10 ประการ”

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ


กรมสุขภาพจิตเร่งขับเคลื่อน “บัญญัติสุข 10 ประการ” thaihealth


แฟ้มภาพ


ประเทศไทยมีความสุขเป็นอันดับ 46 ของโลก อันดับ 3 ของอาเซียนรองจากสิงคโปร์-มาเลเซีย กรมสุขภาพจิต เร่งขับเคลื่อน "บัญญัติสุข 10 ประการ" สูตรแห่งความสุขสำหรับคนไทย


น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า องค์การสหประชาชาติ (UN) ได้รายงานผลการสำรวจดัชนีความสุขของประชากรในประเทศทั่วโลกเป็นประจำทุกปี สำหรับปีนี้ประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกได้แก่ประเทศฟินแลนด์ อันดับที่ 2 คือประเทศนอร์เวย์ ส่วนของประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 46 จาก 156 ประเทศ และเป็นที่ 3ของประเทศกลุ่มอาเซียนถัดจากสิงคโปร์และมาเลเซีย 


นอกจากนี้ รายงานยังระบุว่าประเทศไทยทำได้ดีขึ้นในเรื่องของ สุขภาวะและอายุเฉลี่ยประชากร  และการมีโอกาสและทางเลือกในชีวิต ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญมากสำหรับการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของแต่ละบุคคล สำหรับการดำเนินการของกรมสุขภาพจิต ในด้านการส่งเสริมความสุขคนไทย กรมสุขภาพจิตได้ดำเนินการภายใต้นโยบายการปฏิรูประบบสุขภาพจิต โดยกำหนดแนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สู่เป้าหมายคนไทย  4.0  “มีปัญญา อารมณ์ดี มีความสุข อยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่า” กำหนดตัวชี้วัด ระดับความสุขของประชากรไทย ตามการสำรวจขององค์การสหประชาชาติ อยู่ที่อันดับ 26 ในปี 2579


อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวอีกว่า บัญญัติสุข 10 ประการ ซึ่งเป็นสูตรแห่งความสุข ที่กรมสุขภาพจิต ได้พัฒนาขึ้นเพื่อให้คนไทยได้ใช้เติมความสุขให้ชีวิต  ได้แก่ 1)ออกกำลังกายเป็นประจำอย่างน้อย 30 นาที สัปดาห์ละ 3 ครั้ง  2) ค้นหาจุดแข็ง ความถนัดและศักยภาพตัวเอง และพัฒนาจนเป็นความสำเร็จ  3) ฝึกการหายใจคลายเครียด ทำทุกครั้งเมื่อเจอปัญหาหรือรู้สึกตึงเครียด ด้วย วิธีง่ายๆ  เช่น วิธีที่ 1 หายใจสบายๆอย่างเป็นธรรมชาติ แต่หายใจออกให้ยาวขึ้นโดยรู้ตัว วิธีที่ 2หายใจออกให้ยาวกว่าการหายใจเข้า ประมาณ 2 เท่า เช่นนับเลข 1-2-3-4  เมื่อหายใจเข้า และกลั้นไว้ จากนั้นนับเลข 1-2-3-4-5-6-7-8 เมื่อหายใจออก วิธีที่ 3 หายใจโดยวางความรู้สึกไว้ที่ท้องขณะหายใจออก จะรับรู้ได้ว่าท้องแฟบ     


4) คิดทบทวนสิ่งดีๆในชีวิตและฝึกมองโลกในแง่ดี 5) บริหารเวลาให้สมดุลระหว่างการงาน สุขภาพและครอบครัว โดยวางแผนใช้เวลาให้สอดคล้องกับสิ่งที่เราให้ความสำคัญ เพิ่มเวลาให้กับเรื่องที่มีความสำคัญ และลดเวลาในเรื่องที่ไม่สำคัญหรือสำคัญน้อยกว่า  6) คิดและจัดการปัญหาเชิงรุก ด้วยสติและปัญญา ไม่เสียเวลาไปกับการคิดกังวลเกินควร 7) มองหาโอกาสในการมอบสิ่งดีๆให้กับผู้อื่นเช่น กิจกรรมอาสาสมัคร ทั้งนี้มีงานวิจัยพบว่าคนที่ช่วยเหลือผู้อื่น จะมีชีวิตยืนยาวขึ้น8) ศึกษาและปฏิบัติตามหลักคำสอนศาสนา 9)ให้เวลาและทำกิจกรรมความสุขร่วมกับสมาชิกในครอบครัวเป็นประจำ อย่าให้ความสำคัญเงินทองและวัตถุมากเกินไป อย่าตำหนิลูกในทุกความผิดพลาด 10) ชื่นชมคนรอบข้างอย่างจริงใจ และอย่าลืมชื่นชมตัวเองด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code