กรมวิทย์ฯ ยกระดับมาตรฐานสมุนไพรไทย

ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 


กรมวิทย์ฯยกระดับมาตรฐานสมุนไพรไทย เพิ่มมูลค่าส่งออก  thaihealth


แฟ้มภาพ


กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ยกระดับคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้ได้มาตรฐานสากล ลดการนำเข้ายาแผนปัจจุบัน และสนับสนุนการส่งออกผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้ใช้ผลิตภัณฑ์


นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับสมุนไพรตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ครบวงจร เริ่มตั้งแต่การปลูก ศึกษาวิจัย ผลิตผลิตภัณฑ์จัดทำมาตรฐานสากลควบคุมคุณภาพ ส่งเสริม OTOP และ SME โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีสวนสมุนไพร 3 แห่ง ที่จังหวัดระยอง จันทบุรี และเชียงใหม่ใช้เป็นที่ศึกษาวิจัยการปลูกและผลิตวัตถุดิบ เพื่อการศึกษาวิจัยสาขาต่างๆ เป็นแหล่งรวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพร เผยแพร่ความรู้ด้านการขยายพันธุ์และการปลูกพืชสมุนไพร ตลอดจนผลิตกล้าไม้ เพื่อสนับสนุน  การปลูกพืชสมุนไพร รวมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีต่อเกษตรกรผู้สนใจ


นอกจากนี้ยังมีการศึกษาวิจัยทางเภสัชวิทยาและความเป็นพิษของสมุนไพรต่างๆ เก็บรวบรวมไว้ที่พิพิธภัณฑ์พืชกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ระดับนานาชาติเพียง 14 แห่งในประเทศไทย ที่มีรหัสพิพิธภัณฑ์พืช คือ DMSC ตรวจระบุชื่อชนิดตามหลักอนุกรมวิธานพืช เพื่อให้ทราบชื่อพฤกษศาสตร์ที่ถูกต้อง และมีโรงงานต้นแบบผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร ศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพรเพื่อใช้เป็นยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเครื่องสำอาง เช่น สบู่สมุนไพร รวมถึงการทดลองขยายขนาดการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ผ่านการวิจัยด้านสรรพคุณและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ เพื่อเป็นแนวทางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสู่ระดับอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ และใช้ในการทดลองทางคลินิก เช่น โครงการความร่วมมือกับองค์การเภสัชกรรมผลิตยาแคปซูลสารสกัดเถาวัลย์เปรียงสำหรับแก้ปวดข้อ  


กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงในการประเมินคุณภาพสมุนไพรทั้งภาครัฐและเอกชนนอกจากนี้ยังได้จัดทำตำราเกี่ยวกับข้อกำหนดมาตรฐานสมุนไพรในระดับสากล ได้แก่ ตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย (Thai Herbal Pharmacopoeia) เพื่อการศึกษาวิจัยและเพื่อเป็นตำราอ้างอิงด้านมาตรฐานที่สำคัญทั้งวัตถุดิบ สารสกัด และผลิตภัณฑ์ ในการสนับสนุนการส่งออกสมุนไพรที่มีมูลค่ากว่าสองแสนล้านบาท อีกทั้งใช้สำหรับเป็นคู่มือในการตรวจคุณภาพสมุนไพรที่มีการปนเปื้อนโลหะหนักหรือเชื้อเกินมาตรฐานปนปลอมสมุนไพรชนิดอื่นด้วย หรือคัดสมุนไพรที่ต่ำกว่ามาตรฐานตามข้อกำหนดออก เนื่องจากไม่เหมาะสำหรับใช้ผลิตยา


“นอกจากสมุนไพรที่ใช้เป็นยาแล้วกรมฯ ยังมีการควบคุมคุณภาพของเครื่องสำอางที่มีสมุนไพรเป็นส่วนผสมอีกด้วยเช่นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง กลุ่มสปาที่มักมีการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ได้ นอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุน OTOP และ SME สนับสนุนนโยบายประชารัฐ อีกด้วย และเมื่อเร็วๆนี้ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้กลุ่มแปรรูปสมุนไพร บ้านตม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ต่อยอดผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิ 105  พันธุ์พื้นถิ่นของจังหวัดชลบุรีและฉะเชิงเทรา เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ได้มาตรฐานจนสามารถส่งออกไปประเทศเพื่อนบ้าน เพิ่มรายได้แก่ชุมชนมากกว่าเดิมถึง 4 เท่า” นายแพทย์สุขุม กล่าวทิ้งท้าย

Shares:
QR Code :
QR Code