กรมฝีมือแรงงานฝึกอาชีพ หวังสร้างงาน

ที่มา :  คมชัดลึก


กรมฝีมือแรงงานฝึกอาชีพ หวังสร้างงาน thaihealth


แฟ้มภาพ


กรมฝีมือแรงงานฝึกอาชีพกว่า 2.8 แสนคน หวังสร้างงาน-สร้างอาชีพ-มีรายได้ที่มั่นคง


สุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน(กพร.) กล่าวว่า ตามที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้รับงบประมาณ 2,068,157,600 บาทดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต ภายใต้นโยบาย ไทยนิยม ยั่งยื่น หลักแนวคิดที่ว่า "เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง"


กิจกรรมเริ่มมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561 ขณะนี้สิ้นสุดโครงการนี้แล้ว ปรากฏข้อมูลพบว่ามีผู้แจ้งความประสงค์เข้าฝึกอาชีพจำนวนกว่า 420,000 คน และกพร.ดำเนินการฝึกอาชีพแล้วจำนวน 281,706 คน ประกอบด้วย การฝึกช่างอเนกประสงค์ (ช่างชุมชน) จำนวน 11,598 คน และการฝึกอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพหรือประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 270,108 คน และจากการติดตามการมีงานทำ พบว่าร้อยละ 67.70 นำความรู้ไปประกอบอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น


สำหรับอาชีพเร่งด่วนหรือช่างชุมชนจะมีการฝึกใน 3 สาขา ได้แก่ ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า ช่างซ่อมประปาและสุขภัณฑ์ และช่างซ่อมผนังและกระเบื้อง โดยการฝึกจะใช้เวลา 60 ชั่วโมง มีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เมื่อผ่านการฝึกแล้วจะได้รับวุฒิบัตรพัฒนาฝีมือแรงงาน สาขาช่างอเนกประสงค์ (ช่างชุมชน) ชื่อย่อ วพร. สามารถทำงานรับจ้างภายในชุมชนของตนเองหรือที่อื่นๆ ก็ได้


ส่วนการฝึกอาชีพอิสระจะมีทั้ง 3 ระดับ ประกอบด้วย การฝึกอาชีพที่ใช้เวลา 18 ชั่วโมงมีอาชีพจำนวน 360 สาขา ได้แก่ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร แปรรูปสมุนไพร ทำ เบเกอรี่ เพาะเห็ด น้ำสลัด คอมพิวเตอร์ ไกด์ท้องถิ่น ฯลฯ 30 ชั่วโมง จะมีสาขาที่ฝึกจำนวน 180 หลักสูตร อาทิ ตัดเย็บเสื้อผ้า จักสาน ออกแบบบรรจุภัณฑ์ แปรรูปผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน ฯลฯ และ 60 ชั่วโมง มีสาขาอาชีพให้ฝึก 27 หลักสูตร เช่น ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า การเย็บจักรอุตสาหกรรม ผู้ดูแลผู้สูงอายุ การก่อสร้างอาคารไม้ เป็นต้น


"โครงการฝึกอาชีพให้ผู้ที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ถึงแม้จะปิดโครงการไปแล้ว แต่การฝึกอาชีพในโครงการต่างๆ ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานยังคงมีอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือประชาชน ทั้งการฝึกอาชีพให้แก่กลุ่มแรงงานนอกระบบ กลุ่มผู้สูงอายุ การฝึกอาชีพให้แก่ทหาร ตำรวจ ในรูปแบบ การบูรณาการความร่วมมือ เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ประชากรมีงานทำและมีรายได้ที่มั่นคง"

Shares:
QR Code :
QR Code