กรมการแพทย์ รองรับการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว

ที่มา : สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลดกระทรวงสาธารณสุข


                           กรมการแพทย์ รองรับการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว  thaihealth                      แฟ้มภาพ                                   


รพ.นพรัตนราชธานี กรมการแพทย์ ปรับระบบตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว  รองรับการตรวจสุขภาพให้ครอบคลุมและทั่วถึง คาดจะมีแรงงานมาตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลฯ กว่า 60,000 คน


นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันจำนวนแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยมีมากถึง 2.5 ล้านคน ซึ่งกลุ่มที่ลักลอบเข้ามาทำงานอย่างผิดกฎหมายมีมากกว่า 1 ล้านคน แรงงานต่างด้าวกลุ่มนี้ มักประสบปัญหาด้านการสื่อสาร เมื่อเกิดการเจ็บป่วย นอกจากจะขาดโอกาสการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ ยังส่งผลกระทบด้านสาธารณสุขตามมา เกิดการแพร่ระบาดหรือการกระจายโรคติดต่อที่สำคัญ เช่น มาเลเรีย วัณโรค เท้าช้าง ไข้เลือดออก โรคเรื้อน และไข้กาฬหลังแอ่น ซึ่งหากไม่มีการควบคุมให้ดีแล้ว อาจทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคได้  กระทรวงสาธารณสุข จึงได้ดำเนินการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยด้านการตรวจสุขภาพและการประกันสุขภาพ โดยกลุ่มแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา สามารถตรวจสุขภาพได้ในโรงพยาบาล 7 แห่งในสังกัดกรมการแพทย์และกรุงเทพมหานคร คือ 1.โรงพยาบาลกลาง 2.โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 3.โรงพยาบาลเลิดสิน 4.โรงพยาบาลราชวิถี 5.โรงพยาบาลตากสิน 6.โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์และ 7.โรงพยาบาลวชิระ ซึ่งจะให้บริการในรูปแบบศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ บริการครบวงจรทั้งบริการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว ให้ความรู้สุขศึกษา เช่น การดูแลสุขภาพในเบื้องต้น การป้องกันโรคต่าง ๆ วิธีการคุมกำเนิด ทำให้แรงงานต่างด้าวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


นายแพทย์สมบูรณ์ ทศบวร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กล่าวเพิ่มเติมว่าโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแพทย์ เป็นโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขแห่งเดียว ในภาคตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ได้จัดบริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว ตามนโยบายของประเทศและกระทรวงสาธารณสุข โดยเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560 และมีการปรับจำนวนการให้บริการตามจำนวนแรงงานต่างด้าวที่มารับบริการ โดยตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไปจนถึงกำหนดที่ทางรัฐบาล ผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวมาตรวจสุขภาพเพื่อไปทำใบอนุญาติทำงานในวันที่ 31 มีนาคม 2561 โดยเพิ่มการตรวจเป็นวันละ 2,500 คนและอาจเพิ่มการตรวจตามปริมาณแรงงานต่างด้าวที่มารับบริการ ซึ่งสามารถเพิ่มได้ถึง 4,000 คนต่อวัน เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์ ซึ่งหลังตรวจสุขภาพสามารถ มารับใบรับรองแพทย์ภายใน 5 วัน โดยโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีจัดสถานที่ตรวจในบริเวณที่ไม่ได้ใช้บริการแล้วเพื่อให้รบกวนผู้ป่วยที่มารับบริการตามปกติน้อยที่สุด ซึ่งการตรวจแรงงานต่างด้าวจะตรวจสุขภาพและขายประกันสุขภาพของโรงพยาบาลควบคู่กัน โดยปกติโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี มีประกันสุขภาพของแรงงานต่างด้าวประมาณ 60,000 คน คาดว่าแรงงานจะมาตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลฯมากกว่า 60,000 คน ซึ่งทางโรงพยาบาลได้เตรียมการรองรับการตรวจสุขภาพให้ครอบคลุมและทั่วถึง

Shares:
QR Code :
QR Code