กรมการท่องเที่ยว ขอความร่วมมือให้อาหารนกพิราบ

ที่มา :  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


กรมการท่องเที่ยว  ขอความร่วมมือให้อาหารนกพิราบ thaihealth


แฟ้มภาพ


กรมการท่องเที่ยว ขอความร่วมมือประชาชนงดให้อาหารนกพิราบ ก่อเกิดความสกปรก สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่อาศัยบริเวณใกล้เคียง และเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรค


นายวีรยุทธ  รวดเร็ว  ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง  เปิดเผยว่า  จังหวัดลำปางได้รับแจ้งขอความร่วมมือจากกรมการท่องเที่ยว  ให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนงดการให้อาหารนกพิราบ  ทั้งนี้สืบเนื่องจากเหตุการณ์ที่ปรากฏในสื่อต่างๆ กรณีนักท่องเที่ยวให้อาหารนกพิราบจนกลายเป็นปัญหาทำให้สถานที่ท่องเที่ยวเกิดความสกปรก สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่อาศัยบริเวณใกล้เคียง และเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรค


ทั้งนี้ ได้มีมาตรการแก้ไขปัญหา โดยกำหนดแนวทางให้มีการติดป้ายขอความร่วมมืองดให้อาหารนกพิราบ ป้ายเตือนและให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนที่มาจากนกพิราบ รวมทั้งข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535  และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 และพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 เกี่ยวกับการให้อาหารสัตว์ที่เป็นเหตุก่อความเดือนร้อนรำคาญ


ในการนี้ จึงขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ความร่วมมือในการติดป้ายประชาสัมพันธ์  และขอความร่วมมือประชาชนทั่วไปได้งดให้อาหารนกพิราบด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code